ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္းဝင္သင့္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း သံုးရပ္မွာ -

  • စာၾကည့္တိုက္ေနရာကို အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း
  • အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႕ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရျခင္း
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏အေကာင္းဆုံးေသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ စိတ္ႏိုးၾကားေစျခင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သတင္းဌာနသည္ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သိရန္လိုေသာအရာအားလုံးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး စတင္ရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (မႏၱေလး)

မႏၱေလးရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္သည္ အဂၤလိပ္စာတုိးတက္ေစနုိင္ေသာ၊ ယူေကစာေမးပြဲမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယူေကႏိုင္ငံအၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးနုိင္ေသာေနရာျဖစ္သည္။