စာၾကည့္တုိက္အသင္း၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္စာအုပ္မ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း သင္သည္ အိမ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။