ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္သုိ႔ ၾကိဳဆုိပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ားအားလံုးကုိ စာၾကည့္တုိက္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ ျပီးျပည့္စံုျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားနွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ ၾကိဳးစားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စာၾကည့္တုိက္မ်ားက လံုျခံဳ၍ စိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စာအုုပ္စာေပမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္၊ စာဖတ္ရန္အျပင္ အမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္ ရည္သန္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္မ်ားမွ စာၾကည့္တုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား အေပၚ ေလးစားမႈ ရွိရပါမည္။

သင့္အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို က်င့္ၾကံရန္ ပန္ၾကားပါသည္။

 • ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လံုျခံဳေရးေပၚလစီနွင့္ လုပ္ထုံုးမ်ားကို လုိက္နာရန္
 • အေရးေပၚနွင့္ လံုျခံဳေရးဂိတ္ အခ်က္ေပးသံမ်ားအျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားသည့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ရန္
 • ပိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွ ထြက္ခြာေပးရန္နွင့္ စာၾကည့္တုိက္အတြင္း ကန္႔သတ္ ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳရန္

သင့္အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ ပန္ၾကားပါသည္။

 • မိမိကုိယ္ပိုင္ ဖတ္စရာမ်ားကို စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ ယူေဆာင္လာျခင္း
 • မိမိကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈကင္းမဲ့စြာ ထားရွိျခင္း
 • ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထိုင္ျခင္း
 • ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ စာၾကည့္တုိက္အသင္းဝင္မ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း
 • စာၾကည့္တုိက္အတြင္းသုိ႔ အစားအေသာက္မ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း
 • မိမိပစၥည္းမ်ား ခ်၍ ေနရာဦးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
 • မိမိကေလးငယ္မ်ားအား အုပ္ထိန္းမႈ မရွိဘဲ လႊတ္ထားျခင္း
 • အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အိပ္စက္ရန္၊ ေနထုိင္ရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း
 • စာၾကည့္တုိက္ပိုင္ စာအုပ္စာတန္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အေဆာက္အဦး သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပံုပ်က္ေစျခင္း
 • မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
 • မိမိကိုယ္ကိုနွင့္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစေသာ၊ ေဘးအႏ ၱရာယ္မကင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
 • ျခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ ေျခာက္လန္႔ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ ဥပမာ - ဆဲဆုိျခင္း၊ စုိက္ၾကည့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒုကၡေပးေနွာက္ယွက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ိုကုိ ျပဳမူျခင္း
 • လိင္မႈကိစၥဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ အလိုမတူေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈ၊ အလိုမတူေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ ေနွာင့္ယွက္မႈမ်ား  သုိ႕မဟုတ္ မေတာ္တေရာ္ ခႏၵာကုိယ္အစိတ္အပုိင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
 • အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ဆူညံသံျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ - စကားက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ဖြင့္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း 
မျှဝေပါ