ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေရွ႕အာရွေဒသႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ လူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပညာေရး၊ စြမ္းရည္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀-ေက်ာ္ၾကာ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႕တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) ၊ ယူေက ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန (Department for International development )၊ ဥေရာပသမဂၢ(European Union) ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ (World Bank) စသျဖင့္ေသာ အလွဴရွင္ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ခိုင္မာေသာမွတ္တမ္းရွိပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အင္အား ေတာင့္တင္းလွေသာ ေဒသခံ ကြန္ယက္မ်ားကလည္း ကမာၻအႏွံ႕ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕တိက်စြာနားလည္ေစရန္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ နားလည္ႏုိင္စြမ္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကမာၻတစ္လႊားရွိ အေရးပါေသာက႑မ်ား နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ထိေရာက္ ၾကာရွည္ခံကာ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး အေျဖရွာထုတ္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အလုပ္မ်ား

TREE

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသင္ၾကားမႈတိုးတက္လာေစရန္ရည္႐ြယ္ေသာ TREE စီမံကိန္းသည္ UK aid၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ျမန္မာ-ယူေက ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း Myanmar – UK Partnership for Education (MUPE) အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၅ႏွစ္ ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည့္ ပညာေရးစီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။  TREEစီမံကိန္းကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ဦးေဆာင္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ The Open University၊ Montroseႏွင့္ Voluntary Service Overseas တို႔ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

TREE စီမံကိန္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္

MyJustice

MyJustice သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပရုိဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာ၊ ညီမွ်စြာနွင့္ တရားမ်ွတစြာ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ဗဟုသုတ၊ ယံုၾကည္မႈနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

MyJustice စီမံကိန္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ သမ႓ာရင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ေလ်ာက္ ေဒသ (၆) ခုတြင္ရွိေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ကာ ဥပေဒအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ ကြန္ယက္သည္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တားဆီးျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႕ တုိးတက္ရရွိလာေစရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈုတို႔႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္

အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရဖြယ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီးစီစဥ္၍ အျခားေသာ အေရးႀကီး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ဤစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လက္တြဲေဖာ္မ်ားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အထူးျပဳမႈသည္ အဂၤလိပ္စာကို သီးသန္႔ရည္ညႊန္းသည့္ သင္ၾကားေရးၾကားခံသံုး ဘာသာစကား နယ္ပယ္ပိုင္းသို႕ သုေတသနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိ သိရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။  

ဆုံစည္းအစီအစဥ္

ပုိမုိပြင့္လင္း၊ ဒီမုိကေရစီက်က်၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေရး ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆုံစည္းအစီအစဥ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားပါ၀င္လာေစၿပီး တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ တရားမွ်တသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ ကူညီပံ့ပုိးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေသးစား ေခ်းေငြမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈတုိ႔တြင္ အရပ္ဖက္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔အား စြမ္းရည္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္သန္ပါသည္။ 

ဆုံစည္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိသိရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။  

ေမးခြန္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ႏိုင္ငံ တကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ (သို႕) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ႐ံုးတြင္ရွိေသာ အလုပ္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သို႕ 01-254658 (ရန္ကုန္) သို႕ဖုန္းဆက္ပါ။

External links