တရားမွ်တမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္လာေစမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ပုိမုိပြင့္လင္း၊ ဒီမုိကေရစီက်က်၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေရး ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆုံစည္းအစီအစဥ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားပါ၀င္လာေစၿပီး တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ တရားမွ်တသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ ကူညီပံ့ပုိးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေသးစား ေခ်းေငြမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈတုိ႔တြင္ အရပ္ဖက္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔အား စြမ္းရည္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္သန္ပါသည္။ 

ကိစၥေရးရာအရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္နည္းကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေနအထားတြင္ အျပဳသေဘာဖက္သုိ႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေလးသာေအာင္ တြန္းအားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈအရ ရပ္ရြာလူထု၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္း၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိသည့္ တြန္းအားေပးမႈမ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ေစရန္ မိမိတုိ႔၏ ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အဆုိပါအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမႈ ျပဳႏုိင္ရန္ သုံးသပ္ခ်က္မွ ရရွိလာေသာ အသိအျမင္မ်ားအား တရားမွ်တၿပီး တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္္ရာတြင္ အသုံးခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခင္က ‘ပ်ိဳးပင္’ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ ဤအစီအစဥ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်ကၽြမ္းက်င္မႈ ‘ႏုနယ္ေသးသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အထူးခၽြန္ဆုံး ႏုိင္ငံတကာ ပရုိဂ်က္’ ဆုကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဘြန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆု ဆန္ကာတင္အဆင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ODI အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ဤအစီအစဥ္အား ‘ႏုိင္ငံေရးအရ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိၿပီး ေဒသတြင္းဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး’ အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရပါေသးသည္။ 

ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် အေၾကာင္းအရာအေျချပဳ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေရး၊ ေျမယာေ၀ျခမ္းေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ HIV/AIDSႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဘာသာစကားသင္ၾကားေရးတုိ႔တြင္ ဤအစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုိအပ္ခ်က္၊ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ အေနအထားတုိ႔အရ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကိစၥေရးရာမ်ား အစဥ္ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀ါဒတုိ႔ကုိ စုစည္းခုိင္မာေစေရး ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးကုိ ဆုံစည္းမွ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

ဆုံစည္းအစီအစဥ္
အမွတ္ (၂၃) ပထမထပ္ (လက္ယာဖက္)
Strand Mansion အေဆာက္အဦး
လမ္း ၄၀ (ေအာက္ဘေလာက္၊ ကုန္သည္လမ္းမွ၀င္ရန္)
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

ဖုန္း- +၉၅(၀)၁ ၂၅၄၆၅၈

မျှဝေပါ