Connecting Classrooms သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ယူေကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန (Department for International Development) ႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ၂၁ ရာစုတြင္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ဤအစီအစဥ္မွ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ဆရာ/ဆရာမ အင္အား (၄၅,၀၀၀) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဦးေဆာင္/အုပ္ခ်ဳပ္သူအင္အား (၁၂,၀၀၀) ဦးတုိ႔ကုိ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ပင္မကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အဓိကထား၍ ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ
  • ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚမႈႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ
  • ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း
  • ေက်ာင္းသူ/သားဦးေဆာင္မႈ
  • ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ
  • ႏုိင္ငံႀကီးသားစိတ္ဓါတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတို႕ရွိ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၁၀၀) တုိ႔အား လုပ္ငန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ပင္မကၽြမ္းက်င္မႈကုိ စာသင္ခန္းတြင္း ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ေစႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတုိ႔ကုိ သင္တန္းေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

Connecting Classrooms အစီအစဥ္မွ

  • ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
  • ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ အသီးသီး၌ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား
  • ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ online portal မွတစ္ဆင့္  ကမၻာတစ္၀ွန္းလုံးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ
  • လူငယ္မ်ားအတြက္ တုိးတက္ေသာ သင္ၾကားေရး ရလဒ္မ်ားေပးေဆာင္ရာတြင္ ပံ့ပုိးႏုိင္မည့္ အရည္အေသြးျမင့္ အြန္လုိင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ရယူႏုိင္မႈစသည္ တုိ႔ကုိ ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ Connecting Classrooms ၀က္ဗ္ဆုိက္ တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

သင္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသည္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့လွ်င္လည္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အြန္လုိင္း အခမဲ့ေက်ာင္း ၀က္ဗ္ဆုိက္ ၌ ဝင္ေရာက္စာရင္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဗ္ဆုိက္တြင္ ယူေက အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲလွ်က္ ပင္မကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလုံးကုိ ရယူႏုိင္ပါမည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းခံထားရေသာ ပထမဆုံးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ဤအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ အေယာက္၂၀၀အား ၂၁ ရာစုတြင္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။ Connecting Classrooms သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ယူေကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန (UK Department for International Development) ႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Connecting Classrooms အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူတစ္ခ်ိဳ႕၏ စကားသံမ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒၚခိုင္မြန္ခ်မ္း ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ေပါင္ၿမိဳ ့နယ္

Connecting Classrooms သင္တန္းမတက္ခင္ကာလမွာဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္း ဖတ္စာအုပ္ထဲမွ သင္ျပီး အလြတ္ က်က္မွတ္ရပါတယ္။ ျပင္ပဗဟုသုတေတြလည္းနည္းပါးပါတယ္။ ဆရာမွ စဥ္းစားပံု၊ စဥ္းစားနည္းေတြကို တိုက္႐ိုက္ေျပာျပလိုက္ျပီး သင္႐ိုးျပီးေအာင္ပဲ ေလာ၍သင္ေနရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေနစဥ္ - သင္တန္းမွ ပို ့ခ်လိုက္ေသာ Critical Thinking ႏွင့္ Problem Solving Skills ေတြကို ကေလးေတြကို စာသင္ရင္းထည့္အသံုးျပဳ ေပးလိုက္ေတာ့အဆင္ေျပမွု႐ွိပါတယ္။ ကေလးေတြ အတူတကြစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လာတယ္။ ပိုျပီးမွတ္မိလြယ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းပိုရင္းႏွီး ေႏြြးေထြးကူညီတတ္လာပါတယ္။

သင္တန္းတက္ျပီးတဲ့ အခါမွာဆုိရင္ေတာ့ သင္တန္းမွ ပို ့ ခ်လုိက္တဲ့ Critical Thinking ႏွင့္ Problem Solving ေခါင္းစဥ္အရ ဆရာဘက္ကေနျပီး ကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားရာမွာ သင္ခန္းစာထဲမွာပါတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ ႔ ဆက္စပ္ျပီး   ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ ဖို ့ ဆက္ျပီး စဥ္းစားသြားေနပါတယ္။ Connecting Classrooms  မွ လာေရာက္ ပို ့ ခ်ေပးတဲ့ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေျကာင္း။

ေဒၚခင္ေႏွာင္းမူ ၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္

Connecting Classrooms  သင္တန္း မတက္ခင္ - ယခင္က ကေလးမ်ားအား စာကို ၾကက္တူေ႐ြးႏွုတ္တိုက္ရအလြတ္ရေအာင္သင္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ူျခင္းမ်ား ျပလုပ္ခဲ့မိပါသည္။လက္႐ွိသင္ၾကားေနေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုကေလးမ်ားတလံုးမွမမွားေအာင္၊အမွတ္ျပည့္ရေအာင္ သင္နိုင္လွ်င္ အရည္အခ်င္း႐ွိေသာ ဆရာမတေယာက္ျဖစ္ျပီဟုထင္မိပါသည္။ သူတို ့၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုအေလးမထားပဲစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ အဓိကထားခဲ့မိပါသည္။

Connecting Classroom သင္တန္း တက္ေနစဥ္ - ကေလးမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ေမးျမန္းမွုမ်ားကို ပိုမို အားေပးလွုံေဆာ္မွုမ်ား၊ စဥ္းစား႐ွာေဖြ ေလ့လာဖန္တီးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္းမ်ားပိုမို လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ.ဘဝ၊အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေတြးေခၚစဥ္းစားမွတ္သား ေစျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

Connecting Classroom သင္တန္း တက္ျပီးေနာက္ - လုပ္ေဆာင္မွုတိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားပိုမို တက္ ႂကြစြာပါဝင္လာပါသည္။ ဆရာ တပည့္ ဆက္ဆံေရးအျပန္အလွန္ နားလည္မွုတိုးတက္လာပါသည္။ သင္ခန္းစာျပီးဆံုးရန္ၾကန္.ၾကာေသာ္လည္း သင္ျပီးသမွ် သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြ.ဘဝႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွတ္မိႏိုင္သျဖင့္ အဆင္ေျပလာပါသည္။

ဦးသိန္းေအာင္ ၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၊ မုဒံုျမိဳ ႔

သင္တန္းမတက္မီက ကၽြန္ေတာ္သည္သမား႐ိုးက်စာသင္စာစစ္ေလ့က်င့္ခန္းေပး သင္ ၾကားခဲ့ပါတယ္။သင္ခန္းစာျပီးေရးကိုသာ ဦးတည္ျပီးကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားေအာင္ဆန္းသစ္ေသာအေတြးေခၚမ်ားႏွင့္တီထြင္ဖန္တီးမွုမ်ား၊ သင္ ၾကားေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကိုအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Connecting Classrooms သင္တန္း တက္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္သင္ၾကားေနသည့္အခ်ဳိ. နည္းလမ္းမ်ားပါလာသျဖင့္ ဝမ္းသာရသလို လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း႐ွိပါသည္ကို ေတြ့႐ွိရပါသည္။သင္ၾကားသင္ယူမွုတြင္ဆရာ မ်ားသာမက ကေလးမ်ားမွာလည္း အလြန္အေရးပါလာပါသည္။

သင္တန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ျဖန္ ႔ေဝခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေသာ သင္ခနး္စာ မ်ား ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးထံထင္ျပျပီး အပတ္တိုင္းထည့္သြင္းသင္ ၾကားခဲ့သျဖင့္ ကေလးမ်ားမွာ ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာျပီး သင္ၾကားမွဳမွာ ယခင္ကထက္ ထိေရာက္လာပါသည္။

မျှဝေပါ