ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေပါမ်ားႂကြယ္၀ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပိုမုိလူသိမ်ားကာ ခိုင္မာစြာ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အစုိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) အျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႕တြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ဤ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးထားေသာ စီမံကိန္းသည္ အဆိုပါအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ အသင္း၀င္မ်ားကို ၎တို႕၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အေရးအေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ိဳး ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အကူအညီမ်ားေပးမႈထက္ေက်ာ္လြန္၍ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္အားေပးမႈဆီသုိ႕ဦးတည္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

  • အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO –Civil Society Organizations)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ေလ့က်င့္ပညာေပးမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေ၀းလံေသာ (သို႕) ေက်းလက္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ၎တုိ႕၏ ေန႕စဥ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို မည္သို႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နားလည္မႈရရန္
  • အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အေရးတႀကီး ရင္ဆုိင္ပတ္သက္မႈျပဳရာတြင္ CSO မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္တို႕ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
  • ေ၀းလံေခါင္သီေသာေနရာေဒသမ်ားရွိ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ့မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကြန္ယက္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ခ်ထားေပးၿပီး၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္ အသိပညာႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ ကူညီအားေပးမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

“ပထမဆံုး ေဒသအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈက အလြန္ပင္ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးရွိေစခဲ့ပါသည္။ မတူညီေသာေဒသမ်ား၏ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ ၎လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို သိရွိရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္ လဲလွယ္မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မသည္ လက္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာၾကည့္တုိက္ငယ္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဤအစီအစဥ္မွ ရရွိခဲ့ေသာ အသိပညာမ်ားအား အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။ ကၽြန္မေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည္မ်ားကုိလည္း အျခားေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထပ္ဆင့္၍ ေျပာဆိုသင္ၾကားေပးပါမည္။ ”    မခက္လွ၊ ကေလးၿမိဳ႕။

မျှဝေပါ