ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer service အဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုေပးပါသည္။

Customer service အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အခေၾကးေငြမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာၿဗိတိသွ်ေကာင္စီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အား အႀကံျပဳေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕တြင္ ကုန္က်စရိတ္ပါဝင္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

တိုင္ၾကားလိုပါက အီးေမးလ္၊ စာ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေနရာတိုင္းတြင္ေရးသားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးကို အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကို သင္အာ႐ုံစူးစိုက္မိသည့္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ customer service အဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာေဆြးေႏြးၿပီး customer (ဥပမာ - စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအစီအစဥ္တြင္ပါ၀ င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွ အတည္ျပဳထားေသာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး) ထံမွတိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳပါ။ 

အျခားကိုယ္စားျပဳသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအား သင့္ကိုယ္စား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရွိေစရန္ သင္ ဆႏၵရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ အျခားကိုယ္စားျပဳသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားေရးအတတ္ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား၊  မိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ေရးသားထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္စာကိုေပးရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္၏အေသးစိတ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပိုမိုသိရွိပါက ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ႀကီးေလးေသာ အမွားမ်ားအတြက္တိုင္ၾကားခ်က္မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေဆာက္အဦးအတြင္း၌ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္မ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုေတြ႕ရွိျခင္းပါက Safecall ကို သုံးပါ။

  • ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈကိုထိခိုက္ျခင္း
  • ဒုကၡေပးၿပီး အေႏွာင့္အယွက္မႈျဖစ္ေစျခင္း
  • လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း

Safecall သည္ သင္တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးလွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းကို ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ဘာသာစကားမ်ားစြာျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Safecall ကို ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းပုံစံျဖည့္စြက္ၿပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ အမည္မေဖာ္လိုသူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို တန္ဖိုးထားပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံသူတိုင္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ၊ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သင္၏ဆက္ဆံေသာအေတြ႕အႀကဳံကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳစဥ္ သင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ၾကားသိလိုပါသည္။ တခါတရံတြင္ မွားယြင္းတတ္သည္ကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တိုင္ၾကားမႈမူဝါဒသည္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္တန္းရန္ရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာဆိုရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အမွားမ်ားမွသင္ယူရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျမႇင့္တင္ရန္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္တို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးမည္နည္း။

မည္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻေပၚတြင္ သင္အေျချပဳသည့္ေနရာသို႔ မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အသုံးျပဳသည့္ၾကားခံသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ သင္အား အေလးအနက္ထားၿပီး ဘက္မလိုက္စြာဆက္ဆံပါလိမ့္မည္။ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို ႐ုံးဖြင့္ရက္ သုံးရက္အတြင္း လက္ခံရရွိေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အျပည့္အဝေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အမႈကိစၥမ်ားသည္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ ပိုမိုျမင့္မားလာပါက (‘သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း’ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ပိုမိုၾကာရွည္ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားကို သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အားအေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္တတ္ႏိုင္သမွ်ကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္အတြက္မွန္ကန္ေစလိုၿပီး ကိစၥရပ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္မွ်တစြာေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မွားေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး အေျခအေနကိုေျဖရွင္းရန္အေရးယူပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးတက္ရန္အတြက္ အႀကံေပးရန္ သင္၏တုံျပန္ခ်က္ကို ရယူပါလိမ့္မည္။

သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ဆက္သြယ္လာသည့္အခါ ကိစၥရပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေျဖရွင္းရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာ ဝန္ထမ္းသည္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျပသနာကိုေျဖရွင္းရန္ ရည္႐ြယ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေျဖရွင္းရန္ သူ/သူမသည္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္သို႔ မဟုတ္ ဌာနမွ တုန႔္ျပန္မႈကို သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္သည္ အလြန္ဆိုး႐ြားကာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျဖရွင္းခ်က္အားသင္မေက်နပ္ပါက ထိုကိစၥကို ပိုမိုျမင့္မားေသာအဆင့္သို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုင္တြယ္သည့္အခါ ဤအေျခအေနႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာရသည့္ အေထြေထြနိယာမမွာ အမွားအယြင္း မရွိသည့္အခါ တိုင္ၾကားသူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ၎တို႔ေနရာတြင္ထားရွိသင့္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။?

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမွားအယြင္းျဖစ္ပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္

  • စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ေတာင္းပန္ၿပီးတာဝန္ယူရန္
  • မည္သည္က မွားသြားသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးရွင္းျပရန္
  • အရာရာကိုေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အမွန္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ႏွင့္
  • ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးတက္ေစရန္ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္မွသင္ခန္းစာမ်ားကိုရယူရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႔သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သီးသန႔္တည္ရွိမႈမူဝါဒႏွင့္အညီ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို အတင္းၾကပ္ဆုံးေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ပါမည္။ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္မွ သင့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္းသာမွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ တတိယပါတီမ်ားသို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဖာ္ပါလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွ်င္လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

ယူေက အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ သင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိေသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား၏မိတၱဴတစ္စုံကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္အလက္တြင္ပါသည့္ မည္သည့္မတိက်မႈကိုမဆို ျပင္ဆင္ရန္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤအအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ  (သို႔) www.britishcouncil.org/privacy ကိုၾကည့္ပါ။

ျပင္ပသုံးသပ္ခ်က္

သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္သည္ အထူးအေလးအနက္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျမင့္ဆုံးလုပ္ငန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိပါက သင့္အားတုန႔္ျပန္ေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမွစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သင္၏အမႈကို မည္သို႔အကဲျဖတ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔ေပးပါမည္။ မၾကာေသးမီက ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမွရလဒ္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဤေနရာ တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ 

လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

သင္၏ေမးခြန္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔တိုက္႐ိုက္အေျဖမေပးႏိုင္ပါက အဖြဲ႕အစည္းရွိတစ္ဦးဦးကို သင့္အား လမ္းၫႊန္ေပးပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ တိက်ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုရွိေသာ္လည္း မည္သူကို ဆက္သြယ္ရမည္ကိုမသိပါက သင့္အားသင့္ေလ်ာ္္ေသာပုဂၢိဳလ္ (သို႔ဟုတ္) အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာကို႐ိုးရွင္းစြာအသုံးျပဳရန္ ေလ့က်င့္ထားေပးၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေပးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လိုအပ္လွ်င္ Braille ကဲ့သို႔ေသာ အထူးပုံစံမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

မျှဝေပါ