©

Matt Wright

Covid-19 Update: ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါ၍ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ဝင္စားေသာသင္တန္းအတြက္ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ

 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ 'Professional Skills' ရက္တိုသင္တန္းမ်ားသည္ လူႀကီးမင္းတို႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးစားေပး ‌ေရးဆြဲထားသည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ားကိုသုံး၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။

သင္တန္း‌ေခါင္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းထပ္မံေလ့လာရန္ ‌ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုႏွိပ္ပါ။

Better Emails (available online)

လူႀကီးမင္းတို႔ေန႔စဥ္အီးေမးလ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုတြင္း ထိေရာက္မႈရွိေသာဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အေရးအသားမ်ားကို ရယူလိုက္ပါ။

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း upper intermediate အနည္းဆုံးရွိၿပီး အီးေမးလ္ေတြကို ယုံၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးသားတုံ႔ျပန္ခ်င္သူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ရွင္းလင္းၿပီးတိက်ၿပီး လိုအပ္ေသာအီးေမးလ္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရးျခင္း ႏွင့္ တည္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္း 
 • ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သင္၏အီးေမးလ္မ်ားကို ဖတ္ရႈသူႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ေရးသားႏိုင္ျခင္း
 • ဖတ္ရႈသူမ်ား အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ရန္ အီးေမးလ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ျခင္း

Grammar Foundations (available online)

လူႀကီးမင္းတို႔ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါအေျခခံမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း upper intermediate အနည္းဆုံးရွိၿပီး အဂၤလိပ္စာသဒၵါပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းမ်ားကို တိုးတက္ေစလိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိလိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အေျခခံသဒၵါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္းျပသႏိုင္ျခင္း
 • ပုံမွန္လုပ္ငန္းသုံးေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ မွားေလ့မွားထရွိေသာ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း
 • အျခားသူမ်ား၏ အေရးအသားကို တည္းျဖတ္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတိက်မႈကိုရရွိေစျခင္း

Minutes of Meetings (available online)

မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိၿပီးထိေရာက္မႈရွိရွိေရးသားႏိုင္ေသာ အစည္းေဝမွတ္တမ္းေရးသားသူတစ္ဦး အျဖစ္ေရာက္ရွိရန္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

မွတ္စုႏွင့္ အစည္းေဝမွတ္တမ္းေရးသားသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အဆင့္သုံးဆင့္ အစည္းေဝးမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း
 • မတူညီေသာ အစည္းေဝးမ်ားအတြက္ ကြဲျပားေသာ အစည္းေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသားႏိုင္ျခင္း
 • ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာမွတ္သား တင္ျပႏိုင္ျခင္း

Proofread to Perfection

အေပၚယံ အမွားမ်ားကို တသမတ္တည္းဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အေရးအသားအရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဓိကစာဖတ္စြမ္းရည္မ်ားကိုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း upper intermediate အနည္းဆုံးရွိၿပီး ေန႔စဥ္အစီအရင္ခံစာအေရးအသား၏ ၿပီးျပည့္စုံရွိမရွိကို စစ္ေဆး လိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏အလုပ္ကိုတိတိက်က်လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မွားေလ့မွားထရွိေသာ အေရးအသားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္း
 • အမွားစစ္ေဆးျခင္းကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစျခင္း 
 • အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ဌာနတစ္ခုအတြက္အရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္ အျဖစ္အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း

Reports that work

လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္းႏွင့္ ဘုံအလုပ္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း upper intermediate အနည္းဆုံးရွိၿပီး မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္အစီအရင္ခံစာအေရးအသားကိုတိုးတက္လိုလူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ သင္သည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စီစဥ္တင္ျပႏိုင္ျခင္း 
 • ဖတ္ရလြယ္ေသာ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ႏွင့္ မိမိတို႔တင္ျပမႈႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေရးသားႏိုင္ျခင္း
 • အစီရင္ခံစာမ်ားကို တည္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိမရွိစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

Effective Negotiation Skills (available online)

ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈစြမ္းရည္ကို လက္ေတြ႕က်က်သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ညႇိႏွိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရသူမ်ား (မန္ေနဂ်ာ၊ အဝယ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္)

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် အသုံးခ်တတ္ျခင္း 
 • ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳစဥ္အစမွာပင္ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ယုံၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္ျခင္း
 • ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနက်ျဖစ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း

Effective Public Speaking

မိန႔္ခြန္းမ်ားေျပာရာ၌ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈႏွင့္ အေျပာအဆိုစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

လူထုေဟာေျပာျခင္းစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • နားေထာင္သူမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ မိန္႔ခြန္းတိုကို စီစဥ္ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း
 • သင့္ေျပာဆိုမႈသည္ တစ္ပါးသူမ်ားကို အားတက္အတုယူေစႏိုင္ျခင္း
 • လိုအပ္သည့္အခါအလုပ္တြင္ယုံၾကည္ေလာက္ေသာမိန႔္ခြန္းကို ခ်က္ခ်င္းေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း

Interpersonal Communication Skills (available online)

အလုပ္ခြင္ရွိအျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္၊လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ေစမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ထိထိေရာက္ေျပာဆိုဆက္ဆံလိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • သင္၏ဆက္သြယ္မႈပုံစံကိုနားလည္ၿပီး လိုအပ္ပါကလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
 • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ clients မ်ား၊ အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံမႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး သင့္အားအရာရာကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ကူညီႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြက္အဓိကက်ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာျခင္း

Positive Influencing Skills

Modules ရွစ္ခုျဖင့္ သင္၏အေတြးအေခၚမ်ားကို မည္သို႔ေရာင္းခ်ရမည္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ရယူမည္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကိုအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္မည္သို႔ဆြဲေဆာင္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အလုပ္ခြင္၌ အျခားသူမ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ (သို႔မဟုတ္) မိမိအား ယုံၾကည္လက္ခံလာေစရန္

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အျခားသူမ်ားကိုအေကာင္းျမင္ရန္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း
 • သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ clients မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
 • လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိလင့္ကစား အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကိုျဖတ္ၿပီးၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

Success with Presentations (available online)

Modules ရွစ္ခုျဖင့္ သင္၏ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကိုေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ သင့္တင္ဆက္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႐ိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားျပသေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္လိုေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏တင္ျပမႈစြမ္းရည္ကိုတိုးတက္လိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • သ့တင္ျပမႈအား နားေထာင္မည့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ တင္ျပမႈမ်ားကို စနစ္တစ္က်စီစဥ္ ႏိုင္ျခင္း
 • သင္၏အေတြးအေခၚမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိစီစဥ္တင္ျပႏိုင္ျခင္း
 • စိန္‌ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာ အခါတြင္ပင္ professional က်က် တင္ျပႏိုင္ျခင္း

Virtual Communication (available online)

အြန္လိုင္မွတဆင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

အြန္လိုင္းတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွ လုပ္ေဖာ္္္္္္္္္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တယ္လီကြန္ဖရင့္ ျပဳလုပ္ရသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အြန္လိုင္း အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း
 • တယ္လီကြန္ဖရင့္မ်ားကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းကို ရွာေဖြအသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း
 • အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွ လုပ္ေဖာ္္္္္္္္္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို သေဘာေပါက္အသုံးခ်လာႏိုင္ျခင္း

Consultative selling

သင့္ customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူမႈပုံစံမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာရန္ အေျခခံမ်ားကိုရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

မိမိတို႔၏ customers မ်ားကို အတြင္းက်က်သိရွိနားလည္လိုသူမ်ား၊ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စုံေသာ ေပါင္းသင္ဆက္ဆံမႈရရွိလိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အႀကံေပးအေရာင္းအဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သိရွိနားလည္ၿပီး  အႀကံေပးေရာင္းခ်ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း 
 • Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ျခင္း
 • Customer မ်ားႏွင့္ သင့္အၾကားဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္မြန္ေစၿပီး ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း

Delivering service excellence

သင္၏ customer မ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

Customer မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရၿပီး အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလိုသူမ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Customer ၏သေဘာသဘာဝကိုေလ့လာၿပီး မည္ကဲ့သို႔တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိ နားလည္ျခင္း
 • Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအားႀကိဳတင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ နားလည္ျခင္း တို႔အေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္ေသာနည္းစနစ္မ်ားကိုအသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း
 • Customer မ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျပႆနာမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလာေစရန္ ကူညီသည့္လက္ေတြ႕က်သည့္အခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

Train the trainer

သင္ယူသူဗဟိုျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင့္သင္တန္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုမည္သို႔စီစဥ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ပို႔ခ်ရန္၊ ၎တို႔အား အစမွအဆုံးအထိ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးမည့္သင္တန္း

ဘယ္သူေတြတက္သင့္သလဲ?

လက္ရွိသင္တန္းဆရာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ HR professionals မ်ား

ဤသင္တန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • သင့္အဖြဲ႕အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း
 • Learning theories မ်ားကိုအေျခခံထားသည့္ ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ training session မ်ားကိုပို႔ခ်ႏိုင္ျခင္း
 • သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔အား အာ႐ုံစူးစိုက္ထားႏိုင္ျခင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သင့္အား ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေစလိုပါက ဤေဖာင္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ျဖည့္ေပးပါ။

မွ်ေဝပါ