ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ အဂၤလိပ္စကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သင္၏ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းမႈကို ျပဳလုပ္ေသာအခါကေပးထားသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ထားပါသည္။

ဤအီးေမးလ္ကို သင္လက္ခံရရွိျခင္းမရွိပါက၊ သင့္အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမွ စစ္ထုတ္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ junk folder ကို စစ္ေဆးပါ။

 

မျှဝေပါ