ဤသင္တန္းသည္ သင့္ကေလး၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးအခ်ိန္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္  အဂၤလိပ္စာသံုးစြဲတတ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။

စာသင္ခန္းပုံစံေနရာခ်ထားမႈသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းၿပီး အျပန္အလွန္ေျပာဆုိဆက္ဆံတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ရွိေစမည့္ အျပင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈကုိ ကၽြမ္းက်င္လာေစပါမည္။

ဤသင္တန္းတြင္ သင့္ကေလးငယ္သည္

 • ၎တို႕ႏွင့္အရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္အဂၤလိပ္လိုပိုမုိကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္လာမည္။
 • အဂၤလိပ္စာ စကားေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ နားေထာင္စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္။
 • မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္တည္ရွိေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အသိပညာမ်ား တုိးပြား တည္ေဆာက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • သူတို႕၏တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ သင္ရိုးပံုစံမ်ားကိုသင္တန္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး တက္လာမည္။ (ဥပမာ- တကၠသိုလ္အတြက္ စာေပေလ့လာသင္ၾကားမႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ား (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသံုး၍ လူမႈဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း)
 • ေကာင္းဆိုးေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
 • စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၊ အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳ၍ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား၊ စီစဥ္ တင္ဆက္ျပသျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္တုိင္၀င္ေရာက္ပတ္သက္၍ လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ တတ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Course information

 • Level မ်ား

  Pre-Intermediate, Intermediate and Upper-Intermediate

 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  တစ္တန္းလွ်င္ ၁၀ ပတ္၊ တစ္ပတ္လွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ ၆ နာရီ

 • သင္တန္းတက္ေရာက္လိုလွ်င္

  ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍၎၊ ဖုန္းေခၚဆို၍၎ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးပါ

 • သင္တန္းေၾကး

  က်ပ္ ၄၅၀,၀၀၀

အတန္းခ်ိန္မ်ား
Class Timetables

LEVEL TIMES DAYS
Elementary

09:15 – 11:15 or

11:30 – 13:30 or

13:45 – 15:45

Tue, Thurs, Fri

Pre-intermediate

09:15 – 11:15 or

11:30 – 13:30

Mon, Wed, Sat

 

07:00 – 09:00 or

09:15 – 11:15 or

11:30 – 13:30 or

13:45 – 15:45

Tue, Thurs, Fri

Intermediate

07:00 – 09:00 or

11:30 – 13:30 or

13:45 – 15:45

Mon, Wed, Sat
 

09:15 – 11:15 or

13:45 – 15:45

Tue, Thurs, Fri
Upper-intermediate 13:45 – 15:45 Tue, Thurs, Fri

အတန္းခ်ိန္အတိအက်မွာ အသက္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္။