ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ လူငယ္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဟာ ကမၻာေပၚတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႀကီးမားဆုံးၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု တညီတညြတ္တည္းယူဆၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္‌ေဖာ္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္ဟု ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ၏အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားပါသည္။

Global Youth Letter Report သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအတြင္း နိုင္ငံေပါင္း ၂၃ နိုင္ငံမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ၎တို႔၏အျမင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ သုေတသနမွထြက္ေပၚလာေသာ အထင္ရွားဆုံးသတင္းစကားမွာ နိုင္ငံေပါင္း ၂၃ နိုင္ငံမွ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ တညီတညြတ္တည္းသေဘာထားျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာမွအဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

  • ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိလူငယ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုကိုင္တြယ္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈတြင္ မပါ၀င္ဖူးပါ။
  • လက္ရွိရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမူဝါဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ အသံမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။
  • လူငယ္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။
  • မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ရန္ တညီတညြတ္တည္းေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ား၏ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Global Youth Letter ေရးသားရန္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ နို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာညီလာခံ (COP26) သို႔တက္ေရာက္မည့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုကလိပ္မူပါသည္။

လူငယ္မ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မိမိတို႔၏သေဘာထားမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္တိုက္တြန္းၿပီး ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခဲ့ပါသည္။

သင့္သေဘာထား/ထင္ျမင္ခ်က္ကို Global Youth Letter / 8,000 Rising campaign တြင္ ျဖည့္သြင္းလိုက္ပါ

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာနိုင္ငံ ၂၃ နိုင္ငံ

Brazil, Ethiopia, Germany, India, Indonesia, Ireland, Italy, Kenya, Mexico, Myanmar, Nepal, Nigeria, Philippines, South Africa, Turkey, United Arab Emirates, the UK, Vietnam and Zimbabwe.  Voices included from the Youth Perception Research in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan ႏြင့္ Sri Lanka

ဤသုေတသနသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ေနထိုင္သူမ်ားကို ပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ The Climate Connection အစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ