" ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ေနသည့္ Efect စီမံကိန္းသည္ ကြၽန္မအတြက္အထူးအေရးပါသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မ၏(အဂၤလိပ္)ဘာသာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ထားသည့္အတိုင္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအဂၤလိပ္သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ျပီးသည့္အခါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ မ်ားစြာသင္ယူခဲ့ရပါသည္။ အတန္းတြင္သင္ယူခဲ့သမွ်သည္ ကြၽန္မအလုပ္အကိုင္အတြက္အက်ိဳးရွိေစပါသည္။

Efect စီမံကိန္းတစ္ႏွစ္တာကာလအျပီးတြင္ ကြၽန္မအတြက္အေရးပါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမွာ စာသင္ၾကားရာတြင္မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈပိုမိုရရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ "

ဆရာမေဒၚသက္သက္ခိုင္ (ျပည္ပညာေရးေကာလိပ္)

မျှဝေပါ