သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

အဆိုပါ သင္၏ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိရန္  စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနပါသလား။ သို႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုပါသလား။

သင္ (သို႕) သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႕က်ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာလူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္လိုပါသလား။

ဒီေမးခြန္းေတြကုိ “ဟုတ္ကဲ့” “လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္” “စိတ္ဝင္စားပါတယ္” လုိ႔ သင္ေျဖခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျဗိတိသၽွေကာင္စီရဲ့ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ သင့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

စီမံခ်က္၏ အေၾကာင္း

ဤအစီအစဥ္သည္ ျဗိတိသၽွေကာင္စီ၏ရံပံုေငြျဖင့္  လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား - (စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)ကို   အကူအညီေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစီအစဥ္သည္ Challenges Worldwide ဟု အမည္တြင္၍ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း (သို႕) အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီအစဥ္သည္ အေတြ႕အၾကံုျပည့္ဝေသာ Challenges Worldwide International Business Associate မွ ဦးေဆာင္ထားေသာ ေဒသတြင္းရွိ အလုုပ္သင္ ျမန္မာစီးပြားေရးအၾကံေပး အဖြဲ႕မွ သင္ သို႕ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအား အၾကံေပးသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးထားမည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို  သင္ (သို႕) သင့္အဖြဲ႕အစည္း မွလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  ဆန္းစစ္ခ်က္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာအခါ မိမိ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိုးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕ႏွင့္ (၃)လတာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသည္ အေရးမၾကီးပါ။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႕ သင္တန္းစင္တာ တစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရးအၾကီးဆံုးကေတာ့ သင့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရပ္တည္ေနဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းသည္  စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနရပါမည္။ ကုန္ပစၥည္း  ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ လြတ္ထြက္ေနေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုကို အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏိုင္ျခင္း   (သို႕) သင္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ သင္ေပးလိုက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈက လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးမျပဳေနေသာ္လည္း ထုိုကဲ့သို႕ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိပါကလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သို႕အသံုးျပဳမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းေရးသား ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စိတ္ပါဝင္စားသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ download ရယူႏိုင္ျပီး ဧၿပီလ (၃) ရက္ (တနလၤာေန႕) ေနာက္ဆံုးထားျပီး ‘Expression of Interest’ ကို မခုိင္သီဟဖူး (KhineThiha.Phoo@mm.britishcouncil.org) ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁- ၃၇ဝ၉၃၃ (လုိင္းခြဲနံပါတ္ ၃၃၆၅ သုိ႔မဟုတ္ ၃၃၂၃) ကုိ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈစီးပြားေရးပရိုဂရမ္ ( Skills for Social Entrepreneur Programme)

Skills for Social Entrepreneurs (SfSE) သည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လိုအဎ္ခ်က္မ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးစီမံမႈ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ကာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(Social Enterprises) ကို အက်ိဳးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

SfSE သည္ လူမႈစီပြားေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ ဆႏၵၵျပင္းျပသူမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာသူမ်ား ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အရည္အေသြးျမွင့္တင္မြန္းမံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ယူေကမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ရက္ႏွင့္ ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊ Funding ရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။

Find out more.

Challenges World Wide အေၾကာင္း

Challenges World Wide ဟုဆိုရာတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားကို အကူအညီေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေနေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအားေကာင္းလာေစေရး ျမွင္႔တင္ပံ႕ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစႏိုင္လိမ္႔႔မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ပါသည္။