ကြၽမ္းက်င္အျမန္သင္တန္း ႏွင့္အတူ ပိုမိုနက္နဲစြာသင္ယူေလ့လာျခင္း

ကြၽမ္းက်င္အျမန္သင္တန္း သည္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတြင္ နက္နဲစြာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္၏စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ ေရးဆြဲထားေသာ သင္တန္းမ်ားစုစည္းရာ ျဖစ္သည္။ သင္အလိုရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္းစတင္၍ ေခါင္းစဥ္အလိုက္သင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္လိုက္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ သင္တန္း၏ ရက္သတၱပတ္စီတိုင္းတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာ၍ သင္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝၿပီး သင္၏နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိအတိုမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္သည္။

ခုနစ္ရက္ၾကာ အခမဲ့အစမ္းသုံးရန္အတြက္ ဆိုင္းအပ္လုပ္ၿပီး ခုနစ္ရက္ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူလိုလွ်င္ စာရင္းသြင္းပါ။ စာရင္းသြင္းမႈမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ £၃၆/၃၆€ က်သင့္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး စာရင္းပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ကြၽမ္းက်င္အျမန္သင္တန္း-

IELTS အား နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိျခင္း

IELTS အား နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိျခင္း ExpertTrack ရွိ သင္တန္းေလးခုသည္ စာေမးပြဲ၏အပိုင္းေလးပိုင္းစလုံးအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါသည့္ IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ အစအဆုံးပါရွိေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ExpertTrack အၿပီးတြင္ IELTS တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရာအားလုံးကို သင္သိရွိပါမည္။ သင္လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရန္အတြက္ မည္သည့္သင္တန္းကိုမဆို တက္ေရာက္လိုက္ပါ။

ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္- အေျခခံ

သင္တန္းၾကာခ်ိန္- ၁၂ ပတ္/၃၆ နာရီ

သင္တန္းမ်ား- အဖတ္၊ အေရး၊ အေျပာ၊ အၾကား

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္- IELTS အား နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိျခင္း အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္အတြက္ FutureLearn သို႔သြားေရာက္ပါ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စူးစမ္းေလ့လာျခင္း- ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

ExpertTrack သည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအေပၚ သင္၏ နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိႏိုင္စြမ္းကို နက္ရႈိင္းလာေစၿပီး သင့္အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ေရးတြင္လည္း ကူညီေပးကာ အဆင့္တိုင္းတြင္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။

သင္တန္းသုံးခုသည္ ေခတ္သစ္ၿဗိတိန္၏ ရႈေထာင့္မွေန၍ ရႈျမင္ထား႐ုံသာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ William Shakespeare ႏွင့္ Magna Carta တို႔၏စာေပတြင္ ၿဗိတိသွ်ယဥ္ေက်းမႈ၏ အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ကိုပါ ျပန္ေျပာင္းေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းသုံးခုစလုံးတြင္ သင္သည္ ယူေကႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိလူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏အသံ အစစ္အမွန္ကို ၾကားရမည္၊ သင္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏အသံကို အေျခခံ၍ ဘာသာစကားဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ သင္၏အေတြးမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝရပါမည္။

ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္- အေျခခံ

သင္တန္းၾကာခ်ိန္- ၁၃ ပတ္/၃၉ နာရီ

သင္တန္းမ်ား- ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ Shakespeare ႏွင့္ Magna Carta

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္- အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စူးစမ္းေလ့လာျခင္း- ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္အတြက္ FutureLearn သို႔ သြားေရာက္ပါ

ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာမ်ားအား အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ သင္ၾကားနည္း

အဂၤလိပ္စာဆရာမ်ားအား သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆရာအတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Continuing Professional Development) ကို ကိုယ္တိုင္ခန႔္ခြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ExpertTrack ရွိ သင္တန္းသုံးခုက ကူညီေပးသည္။

ဆရာတစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး ဆရာအတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စီစဥ္ရာတြင္ သင့္အား ကူညီေပးေသာ ဆရာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အခ်က္ဆယ့္ႏွစ္ခ်က္ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ CPD မူေဘာင္က သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။ ဤသင္တန္းသုံးခုတြင္ ဘာသာရပ္ကို သိရွိျခင္းမွစ၍ ၂၁ ရာစု တတ္ကြၽမ္းမႈစြမ္းရည္မ်ားအထိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အခ်က္ဆယ့္ႏွစ္ခ်က္ပါဝင္ၿပီး သင္၏ကိုယ္ပိုင္သင္ၾကားမႈပုံစံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အႀကဳံျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားစြာကို သင့္အား ပံ့ပိုးေပးသည္။

ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္- အေျခခံ

သင္တန္းၾကာခ်ိန္- ၁၂ ပတ္/၃၆ နာရီ

သင္တန္းမ်ား- သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာသူမ်ား၊ စာသင္ခန္းႏွင့္ ကမာၻေလာက

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္- ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာမ်ားအား အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ သင္ၾကားျခင္း အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္အတြက္ FutureLearn သို႔သြားေရာက္ပါ

FutureLearn ၏ အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္အျမန္သင္တန္း အျပင္ FutureLearn တြင္လည္း ဆရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားစြာကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ ၎အခမဲ့သင္တန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူသူ လူငယ္မ်ားအား အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ FutureLearn သင္တန္းအားလုံး၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို FutureLearn ၏ မိတ္ဖက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

မွ်ေဝပါ