သင္၏ ငွားရမ္းစာအုပ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း ျပီးေျမာက္သြားပါျပီ။

ကြၽန္ုပ္တို႕ထံမွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အီးေမးလ္အား ၂ ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိပါမည္။

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ စာအုပ္/ဒီဗီဒီ စုစည္းထားရွိမႈစာရင္းအသစ္မ်ားကို အျမဲတင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး စာၾကည့္တိုက္တို႕၏ စုစည္းထားရွိမႈစာရင္းမ်ားတြင္ လစဥ္လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽန္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

မွ်ေဝပါ