သင္၏ စာအုပ္/ဒီဗီဒီ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ျပီးေျမာက္သြားပါျပီ။

ၾကိဳတင္စာရင္းေပးထားေသာ စာအုပ္/ဒီဗီဒီကို လာေရာက္ယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက ကြၽန္ုပ္တို႕ထံမွ အီးေမးလ္ လက္ခံရရွိပါမည္။ အကယ္၍ စာရင္းေပးထားေသာ စာအုပ္/ဒီဗီဒီမွာ ငွားရမ္းထားျခင္းမရွိပါက ၂-၄ ရက္အတြင္း လာေရာက္ငွားရမ္းႏိုင္ပါမည္။ အကယ္၍ ၎စာအုပ္/ဒီဗီဒီမွာ အျခားအသင္းဝင္မွ ငွားရမ္းထားပါက လာေရာက္ငွားရမ္းရန္ ၃ ပတ္အထိ ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ စာအုပ္/ဒီဗီဒီ စုစည္းထားရွိမႈစာရင္းအသစ္မ်ားကို အျမဲတင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး စာၾကည့္တိုက္တို႕၏ စုစည္းထားရွိမႈစာရင္းမ်ားတြင္ လစဥ္လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽန္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

မွ်ေဝပါ