ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ၂ ရက္အတြင္း သင့္အား အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

မျှဝေပါ