ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားစာေမးပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထက္ ပို၍မ်ားေသာ အခမဲ့ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ သင္လိုခ်င္သည့္ IELTS ရမွတ္ကို ရရွိရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲေျဖမည့္ရက္အတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး လုံးဝအဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို သင္ရရွိပါမည္။

အခမဲ့ရရွိႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ား- IELTS Ready Member ႏွင့္ Premium

IELTS Ready Member သည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိသူမ်ားအတြက္ပါ အခမဲ့ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ IELTS Ready Premium ကိုလည္း အခမဲ့ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ British Council တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီးမွသာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္။ 

IELTS Ready Member ႏွင့္ IELTS Ready Premium တို႔မွ ရရွိႏိုေသာ အရာမ်ား-

IELTS Ready Member IELTS Ready Premium

IELTS စာေမးပြဲေျဖရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းမသြင္းဘဲ လူတိုင္းအခမဲ့ ဝင္ေရာက္သုံးစြဲႏိုင္သည္

ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး အခမဲ့ဝင္ေရာက္သုံးစြဲႏိုင္သည္

ဤအဆင့္ျမင့္ သီးသန႔္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းပါ။

 • အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ speaking ေလ့က်င့္ခန္း 6 ခုကို အြန္လိုင္းမွ အခမဲ့ရယူခြင့္
 • ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစား အားလုံးအတြက္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
 • ရမွတ္တက္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား
 • အခမဲ့ IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ အသစ္မ်ားအတြက္ ဗီဒီယို 8 ခုႏွင့္ ထပ္မံေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ဗီဒီယို 4 ခု
 • ေျဖဆိုသူႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလ့လာမႈအစီအစဥ္
 • အျပည့္အစုံ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေရး စာေမးပြဲေပါင္း 40 ခု
 • စာေမးပြဲ၏ အပိုင္းေလးခုစလုံးအတြက္ Academic exam 25 ခုႏွင့္ General exam 15 ခု ရႏိုင္သည္ 
 • တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 • စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ေမးခြန္းမ်ား
 • reading၊ writing ႏွင့္ listening တြင္ စာေမးပြဲေျဖသူမ်ား ပိုေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ျပည့္စုံေသာ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ စံနမူနာအေျဖမ်ား
 • မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္

IELTS Ready Member အတြက္ စာရင္းသြင္းပါ

IELTS Ready Premium ကိုရရွိရန္ British Council တြင္ IELTS ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းပါ

IELTS Ready ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား-

စာေမးပြဲအပိုင္းအားလုံးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ပိုေကာင္းေသာ IELTS ရမွတ္ကို ရယူလိုက္ပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ IELTS Ready ေလ့လာမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲက႑အားလုံးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သင္လိုခ်င္သည့္ IELTS ရမွတ္ကို ရရွိရန္ သင့္ skill မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ grammar ႏွင့္ vocabulary ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ reading ႏွင့္ listening လက္ေတြ႕ သင္ခန္းစာမ်ားအထိ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ပါရွိသည္။

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကိုအတြက္ သင္၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ တကယ့္ IELTS စာေမးပြဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည့္ task မ်ားႏွင့္အလြန္ဆင္တူသည့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ 

ေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲပုံစံႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ကို ရင္းႏွီးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ သင္၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကာ ထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။

IELTS ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖငိ့ သင့္ skill မ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္ မြမ္းမံခ်ယ္သပါ

သင္၏ IELTS ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဆင့္ျမင့္အတန္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ဝါရင့္ IELTS နည္းျပဆရာမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဤအတန္းမ်ားသည္ စာေမးပြဲ၏ သီးျခားအပိုင္းတစ္ခုစီကို အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီး သင့္ skill မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚခ်ဥ္းကပ္ပုံကို ပိုေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးပါမည္။ 

မျှဝေပါ