Plastic Free July သည္ လူသားမ်ားအားပလစ္စတစ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေလ့အက်င့္အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္အားေပးတိုက္တြန္းသည့္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ Plastic Free July ကိုဂုဏ္ယူစြာက်င္းပေနၿပီး Plastic Free ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကတိကဝတ္(Pledge)ကို အဆိုတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 

Pledge ၿပိဳင္ပြဲ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ညစ္ညမ္းမႈအႏၲရာယ္ကိုသတိျပဳမိေစရန္၊ ပလစ္စတစ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေလ့အက်င့္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္တိုက္တြန္းအားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုလက္ရွိျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္သည့္မည္သူမဆိုပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္- အကယ္၍သင္သည္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါကၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္မိဘ(သို႔) တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ပါဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးဟုယူဆၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလိုက္နာမည္ဟုသေဘာတူညီေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။)

ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ(သို႔) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ စာလုံးေရပမာဏအမ်ားဆုံးမွာအလုံးေရ ၁၀၀ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကိုၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ Green Team ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ Thant Myanmar တို႔မွေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမဆုရရွိသူ သုံးဦးကို Digital Library service ပါဝင္သည့္ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ကဒ္ တႏွစ္စာ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယဆုရရွိသူအေယာက္ ၂၀ ကို အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားလိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ား 

 • Plastic Free July Pledge Competition သို႔ပါဝင္ရန္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ Facebook page ၏ Plastic Free July ႏွင့္ဆိုင္ေသာ post မ်ားကို Like ႏွင့္ Share ျပဳလုပ္ရပါမည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္မည္သူမဆို ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ -ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္Thant Myanmar မွဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္သင္သည္လိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကိုလက္ခံလိုက္နာမည္ဟုယူဆသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူတဦးသည္ယခု ေဖာ္ျပပါ link တြင္ ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၁၁:၅၉ မိနစ္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တဦးလွ်င္တႀကိမ္သာဝင္ေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ Facebook messenger ႏွင့္ comment မ်ားမွေပးပို႔ျခင္းမ်ားသည္အက်ဳံးမဝင္ပါ။
 • အႏိုင္ရရွိသူမ်ားသည္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရန္ကုန္႐ုံး၌ဆုလက္ခံရယူေသာအခါ မိမိတို႔၏သက္ေသခံကဒ္ျပား (ID card) ျပသရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 • ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိပါက ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ထပ္မံထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • အကယ္၍ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာအႏိုင္ရရွိသူကိုဆက္သြယ္မရခဲ့လွ်င္(သို႔မဟုတ္) အရည္အခ်င္းမျပည့္မီခဲ့လွ်င္မည္သည့္အစားထိုးဆုအမ်ိဳးအစားကိုမွခံစားခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
 • ဆုလက္ေဆာင္အတြက္ေငြသားျဖင့္လဲလွယ္ျခင္းအစရွိေသာအျခားမည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္မွ်လဲလွယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
 • အခါအားေလ်ာ္စြာ(သို႔မဟုတ္)လိုအပ္ပါကၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွဆုအတြက္အစားထိုးလဲလွယ္ခြင့္ရွိသည္။
 • အထက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲဖ်က္သိမ္း၊ျပဳျပင္၊ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိုၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွတာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနႏွင့္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကတိတဝတ္မ်ားႏွင့္ အမည္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ website, Facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအျခားမည္သည့္မီဒီယာမ်ားတြင္မဆိုလြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္အဝဝတို႔တြင္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္အတည္ျဖစ္ၿပီး၎ႏွင့္ပတ္သက္၍အေျပာင္းအလဲရွိမည္မဟုတ္ပါ။
 • အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို email မွတဆင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။
မွ်ေဝပါ