©

British Council

ေလ့လာသူပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကၽြႏ္ုပ္ တို႕ထံတြင္ရွိပါသည္။ သင္သည္ မည္သည့္အသက္အရြယ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ ေလ့လာမႈဦးတည္ခ်က္ မည္သို႕ပင္ ရွိေနပါေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထံတြင္ သင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းရွိပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အဂၤလိပ္စာကို မည္သို႕သင္ၾကားေပးပါသနည္း။

  • သင္တန္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းတြင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါက စာအား ပိုမိုေလ့လာေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္စရာျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။
  • ေက်ာင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မတူညီေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သံုးပါသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ဦးတစ္တြဲျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕သည္ တကယ္အျပင္လက္ေတြ႕ဘ၀ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာပါသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဘာသာစကားအထူးကၽြမ္းက်င္သူ ထုတ္ေဝသူမ်ားထုတ္ေဝထားေသာ သင္႐ိုးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ဖန္တီးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘာသာစကားမွတ္ယူျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ေလ့က်င့္ျခင္းတုိ႕ကို ေပးစြမ္းပါသည္။
  • မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာသာစကားေလ့လာတတ္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ေလ့လာမႈစြမ္းရည္မ်ား လည္းသင္ၾကားေပးပါသည္။
  • သင္ သင္ယူမႈတြင္ တက္ၾကြပါ၀င္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕က ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

See also

မွ်ေဝပါ