အရည္အေသြးျမင့္အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားပို႔ခ်ေသာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေလ့လာေရးတစ္ခု ရရွိေစရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ပုံမွန္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ရေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသင္တန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသုံးျပဳထားျခင္းျဖင့္ သင္ (သို႔) သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ အျခားစြမ္းရည္မ်ားပါ တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါသည္။

အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။