ဒီႏွစ္အတြက္ ေႏြရာသီရက္တိုသင္တန္းရဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာ သတင္းစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး breaking news, sport, travel, fashion, horoscopes အစ႐ွိတဲ့ အေၾကာင္အရာမ်ားကိုေလ့လာရင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ိုးအျပင္ (၂၁)ရာစုစြမ္းရည္မ်ားျဖစ္ေသာ critical thinking, problem-solving, creativity အစ႐ွိသည္တို႕ကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Course information

  • အသက္အပိုင္းအျခားမ်ား

    Primary, Tween and Secondary

  • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

    စုစုေပါင္း နာရီ ၃၀၊ တစ္တန္းလွ်င္ ၁၂ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီခြဲ

  • သင္တန္းတက္ေရာက္လိုလွ်င္

    စာရင္းေပးရန္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္လိုက္ပါ