၇၈ ကမ္းနားလမ္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
Telephone number
+၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၂၂
Telephone number
+၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၀၈
Telephone number
enquiries@mm.britishcouncil.org

About

ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေက်ာင္းသည္ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကူညီေပးရန္ တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အမွန္တကယ္ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုမွ အျမင့္မားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကလည္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို သူတုိ႕၏သင္ခန္းစာမ်ား အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္လာေစရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အသံုး၀င္လာေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။ မိဘမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူမႈတြင္ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Calendar

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သင္တန္းဖြင့္ရက္မ်ား

8 January - 18 March

23 April - 1 July

17 July - 24 September

5 October - 13 December

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ ရုံးပိတ္ရက္မ်ား

Date Holiday
1 January New Year
12 February Union Day
27 March Armed Forces Day
13 - 17 April Water Festival
6 May Full Moon Day of Kason
30 or 31 July 2020 Eid-Al Adha (TBC)
1 October Full Moon Day of Thadingyut
14 November Deepawali (TBC)
25 December Christmas Day
31 December New Year Eve Holiday

Contact and location

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)
၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၂၂၊ ၇၇၇၀၀၁၈၀၈

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City)
တိုက္ယူနစ္ ၅-၁၀၊ ၅ လႊာ၊ အေဆာက္အဦး အမွတ္ ၃ (ေအ)၊ Junction City တာဝါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္ေထာင့္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၂၂၊ ၇၇၇၀၀၁၈၀၈

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon)
ေတာ္ဝင္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ ၉၇၇၇ဝဝ၁၈၂၂

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Dulwich College Yangon)
ၾကယ္စင္အိမ္ရာ (Star City)၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ ၉၇၇၇ဝဝ၁၈ဝ၈

enquiries@mm.britishcouncil.org
www.facebook.com/britishcouncilmyanmar/

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္

သင္ၾကားေရးဌာန ေန႔ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)  တနလၤာမွ
စေန
မနက္ ၈နာရီခြဲမွ
ညေန ၆နာရီခြဲ
တနဂၤေႏြ မနက္ ၉နာရီမွ
ညေန ၅နာရီ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City) တနလၤာမွ 
စေန
မနက္ ၉နာရီမွ 
ညေန ၅နာရီ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon) တနလၤာမွ
ၾကာသပေတး 
ေန႕လယ္ ၁၂နာရီခြဲမွ
ညေန ၈နာရီခြဲ
  ေသာၾကာ မနက္ ၉နာရီခြဲမွ
ညေန ၆နာရီ
  စေနႏွင့္
တနဂၤေႏြ 
မနက္ ၇နာရီမွ
ညေန ၈နာရီခြဲ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Dulwich College Yangon) တနလၤာမွ
ေသာၾကာ
မနက္ ၉နာရီမွ
ညေန ၅နာရီခြဲ
  စေနႏွင့္
တနဂၤေႏြ 
မနက္ ၆နာရီခြဲမွ
ညေန ၅နာရီခြဲ

စာသင္ၾကားခ်ိန္

ေန႔ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
တနလၤာမွ တနဂၤေႏြ မနက္ ၇နာရီမွ ည ၈နာရီ၁၅မိနစ္