ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ အလြန္တုန္လႈပ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္သူ၊ျပည္သားအားလုံးႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိ‌ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကိုတန္ဖိုးထား ေစာင့္စည္းလိုက္နာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆုံးရႈံးေနရသည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ကြက္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံမွခ်မွတ္ထားေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သုံးကာျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဆက္ဆံ‌ေရးကိုယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ပညာေရးႏွင့္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ကမာၻႀကီးႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္လိုအပ္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး၍ လူ႔ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ယုံၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားကို ဆက္လက္ကူညီေပးသြားပါမည္။

မွ်ေဝပါ