ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ယုံၾကည္မႈအေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာဝေျပာေသာကမာၻတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနယ္ပယ္တို႔တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တည္ရွိမႈႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေပးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္  လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻတစ္ခုကို ပုံေဖာ္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္အတြက္ သီးသန႔္ရွိေနပါသည္။ 

မျှဝေပါ