ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို အလြန္ စိုးရိမ္ပူပန္မိၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာေနရသူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းရွိ‌ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကိုတန္ဖိုးထား ေစာင့္စည္းလိုက္နာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏွင့္ ယူေက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္ဆံမႈအတြက္ ဆက္လက္၍ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားဖန္တီးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံမွခ်မွတ္ထားေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာက်င့္သုံးကာျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဆက္ဆံ‌ေရးကိုယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ပညာေရးႏွင့္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ ၄င္းတို႔၏ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမာၻႀကီးကိုပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးရန္ အလြန္အေရးပါသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

မျှဝေပါ