အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးျခင္းဆုိတာဘာလဲ။

သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္ဘာသာကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္အား သိရွိရန္ ၂၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ ေရးေျဖစာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖၾကည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲက တစ္ဦးမွ စကားေျပာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႕စစ္ေဆးျခင္းကို အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးျခင္း (English Level Test) ဟုေခၚသည္။

သင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မည္မွ်ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႕ကို ျပသႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္္တုိ႕ကလည္း သင့္အား မည္သည့္အတန္းတြင္ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္ေျပမည္ကို ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္္တုိ႕ အတန္းမ်ားသည္ Beginner ၊ Elementary ၊ Pre-Intermediate ၊ Intermediate ၊ Upper Intermediate (သို႕မဟုတ္) Advanced ဟု၍ level အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရွိပါသည္။

စစ္ေဆးမႈကို ဘယ္မွာျပဳလုပ္ပါသလဲ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဤစစ္ေဆးမႈကုိ ေျဖဆိုလို႔ရပါသနည္း။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ - အီးေမးလ္ (enquiries@mm.britishcouncil.org) ျဖင့္ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးပါ။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္အထက္ - ဒီေနရာမွာ စာရင္းေပးပါ။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀ သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

ကုန္က်စရိတ္

ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ စစ္ေဆးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

See also

မွ်ေဝပါ