“ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွဖြင့္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားသည္ ကၽြန္မတုိ႕၏ကေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ ပုိမုိကၽြမ္းက်င္လာေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈျပည့္၀လာေစရန္ ကူညီေပးပါတယ္။ “

ေဒၚရီရီဝင္း (မိဘ)

“ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈရွိေသာ သင္ၾကားမႈပံုစံတို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္မကေလး၏ အဂၤလိပ္စာတုိးတက္မႈကို ေသခ်ာေစပါတယ္။”

ေဒၚစုျမတ္ေဝ (မိဘ)

မွ်ေဝပါ