တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား | စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္မ်ား | ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား | ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ

သင့္သင္ယူေလ့လာမႈကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ၊ သင္၏ သင္ခန္းစာ အခ်ိန္ဇယားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဆရာမ်ား၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ပါ။ သင္၏ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ English Online ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေရးဆြဲထားပါသည္။

  • သင္၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ၿပီး ေလ့လာေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ပါ။
  • သင္၏ သင္ခန္းစာ အခ်ိန္ဇယားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႔အဆင့္ သင္ယူေလ့လာေရး ပလတ္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳ၍ သင္၏ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေျခရာခံပါ။
  • မိနစ္ 55 စာ တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါေသာ ဂလိုဘယ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါ
  • သင္၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို လက္ခံရယူပါ။
Subscription options available are Silver (5 group lessons per month), Gold (10 group lessons per month), or Platinum (15 group lessons per month).

အခမဲ့ စမ္းသပ္မႈ 7 ရက္ျဖင့္ စတင္လိုက္ရေအာင္

အလိုက္သင့္ျဖစ္ၿပီး သင့္အသုံးစရိတ္၊ ေနထိုင္မႈပုံစံတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္ယူေလ့လာေရး အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု ဖန္တီးပါ။ စာရင္းသြင္းမႈ အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးၿပီး ယေန႔ပင္ စတင္လိုက္ပါ။

ေငြ ေ႐ႊ ပလက္တီနမ္
တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 5 ခု တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 10 ခု တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 15 ခု
55 မိနစ္စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား 55 မိနစ္စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား 55 မိနစ္စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား
ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး
ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ အခမဲ့ စမ္းသပ္မႈျဖင့္ ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ အခမဲ့ စမ္းသပ္မႈျဖင့္ ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ

အြန္လိုင္း သင္႐ိုးတြင္ သင္ေလ့လာရမည့္ အရာမ်ား

English Online ျဖင့္ သင္၏ သင္ယူေလ့လာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ သဒၵါ၊ စကားေျပာ၊ အသံထြက္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္အတြက္ အဂၤလိပ္မွ ေန႔စဥ္သုံး အဂၤလိပ္အထိ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ပလက္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳ၍ ေလ့လာပါ၊ သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အခ်ိန္ ၁၀ ႀကိမ္ရွိေသာကမာၻလုံးဆိုင္ရာစာသင္ခန္းတြင္ဆက္သြယ္ပါ။ သင္၏တိုးတက္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္စစ္ေဆးၿပီးသင္၏ဆရာမ်ားထံမွတိုက္႐ိုက္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုရယူပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သင္႐ိုးမ်ားသည္ အႀကိဳ-အလယ္အလတ္ အဆင့္ အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ သင့္လက္ရွိ အဆင့္ကို သင္ေသခ်ာမသိပါက စိတ္မပူပါႏွင့္၊ English Online ျဖင့္ အခမဲ့ အဆင့္ စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

မျှဝေပါ