သင့္အား Test Report Form (TRF) တစ္စံုတည္းသာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစားျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သင့္ TRF ကို ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းထားပါ။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ၿပီး အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ေပးေဆာင္၍ TRF အပိုမ်ားထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

TRF အပိုတစ္စံုလွ်င္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

မွ်ေဝပါ