ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မျဖစ္စိတ္ပူေနပါသလား? စိတ္မပူပါနဲ႔၊ သင္ေနရာမွန္ေရာက္ေနၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကကူညီဖို႔အၿမဲရွိေနပါတယ္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တိုးတက္မႈမွ ဘဝကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္တစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္အထိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေစ့ေဆာ္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွနားလည္ပါသည္။ သင့္အသက္ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္သင္ယူမႈပုံစံအတိုင္း ကြၽႏ္ုတို႔ေနနဲ႔သင့္ရဲ႕စြမ္းရည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ။ 

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာသင္တန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အြန္လိုင္းအတန္းအမ်ားတြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဘယ္လိုပုံစံသင္ယူမႈမ်ိဳးနဲ႔မဆို သင့္အတြက္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားစြာကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ဘာေၾကာင္းအဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုပါသလဲ? 

ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈကို တိုးတက္ခ်င္တယ္

အေကာင္းဆုံးပါ! အဂၤလိပ္စာပိုတတ္ေလ သင့္သင္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေလ ပါပဲ။ ရာထူးတက္ဖို႔လဲ အခြင့္အေရးေတြပိုရမယ္။ သင္အလုပ္ခ်င္ဆုံးျဖစ္တဲ့အလုပ္ေတြကိုလဲ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဤသင္တန္းမ်ားသည္ သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အထူး‌ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

စာသင္ခန္းသင္တန္းမ်ား

MyClass

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ သင္လိုခ်င္သည့္ပုံစံကို ေလ့လာၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ခရက္ဒစ္ပက္ေက့ဂ်္မ်ားကို ဝယ္ယူလိုက္ပါ။

အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား

English Online

ကြၽမ္းက်င္ေသာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားစြာကိုရရွိႏိုင္ျခင္း။ 

မေသခ်ာေသးဘူးလား? 

စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕သင္တန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။ 

ႏိုင္ငံျခားမွာေန၊ အလုပ္သြားလုပ္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္

IELTS သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္လိုလွ်င္ IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ထိုအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ သင့္အားစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ သင္တန္းမ်ားစြာရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေကာင္းဆုံးအခြင့္အေရးကို ေပးပါသည္။

စာသင္ခန္းသင္တန္းမ်ား

IELTS Coach

ကမာၻ႔ IELTS ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သင္လိုအပ္ေသာရလဒ္ကို ရယူလိုက္ပါ။

အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား

English Online: IELTS Coach

IELTS ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္သင္ၾကားေပးျခင္း။ 

မေသခ်ာေသးဘူးလား? 

စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕သင္တန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။ 

သူငယ္ခ်င္း/မိသားစုေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈရွိရွိ အဂၤလိပ္လို ေျပာခ်င္တယ္

လူအမ်ားအျပားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို တတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာကို သင္ယူရန္ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းသည္ သင့္အတြက္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ၿပီး ဤဘာသာစကားအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားျခင္းျဖင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပုံကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ပါသည္။

သင့္ရဲ႕ေလ့လာမႈခရီးကဒီမွာစတင္ၿပီး ဤသင္တန္းေတြထဲကတစ္ခုက ဒါကိုလက္ေတြ႕ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

စာသင္ခန္းသင္တန္းမ်ား

MyClass

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ သင္လိုခ်င္သည့္ပုံစံကို ေလ့လာၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ခရက္ဒစ္ပက္ေက့ဂ်္မ်ားကို ဝယ္ယူလိုက္ပါ။

အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား

English Online

ကြၽမ္းက်င္ေသာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားစြာကိုရရွိႏိုင္ျခင္း။

မေသခ်ာေသးဘူးလား? 

စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕သင္တန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။ 

မေသခ်ာေသးဘူးလား? 

စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕သင္တန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။ 

မျှဝေပါ