ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူတုိင္း ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စကားလုံး တစ္လုံး၏ အဓိပၸါယ္ သိ႐ံုသာမက ၎စကားလုံးအား မည္သို႕ေနရာတြင္ မည္သို႕အသုံးျပဳရမည္ကို သိရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ "အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူေတြအတြက္ အဘိဓာန္" အေၾကာင္း အေသးစိ

ေဝါဟာရသစ္ ေလ့လာျခင္းကို ေန႔စဥ္လုပ္သည့္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာေစရန္

လက္ေတြ႕ဆန္ၾကရေအာင္ - ေန႕တစ္ေနတည္းနဲ႕ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ကို အကုန္က်က္မွတ္ဖို႕ မည္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သင္ ၃၀ မိနစ္ခန္႕သာ အခ်ိန္ေပး႐ံုျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ မည္သို႕ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို

သင့္ပထဦးဆံုး ေဝါဟာရမွတ္စုအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္

ၾကားရ၊ ဖတ္ရခဲ့ေသာ စကားလုံးအသစ္အားလုံးကို မွတ္မိရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါသလား။ သင့္ပထမဦးဆံုး ေဝါဟာရမွတ္စုအတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဖတ္႐ႈပါ။