ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းဟူသည္ ေလ့လာသူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျပည့္ျပည့္၀၀ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးၾကလွ်င္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕ေလ့လာေနေသာကိစၥမ်ားတြင္ မိဘမ်ားမွ စိတ္၀င္တစားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးပါက အေကာင္းဆံုးေလ့လာတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သင္ၾကားသည့္ ပံုစံ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္

 • သင့္ကေလးအား အျခားအရြယ္တူ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ အဆင့္တူကေလးမ်ားႏွင့္ အတူတြဲလ်က္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 • သင္ရိုးစာအုပ္ကို သံုးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တြင္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း မ်ား၊ ကစားစရာဂိမ္း(စ္)မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ျပဇာတ္ႏွင့္ တျခားေပ်ာ္ရႊင္စရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပူးတြဲပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
 • မိမိေလ့လာေနေသာ ဘာသာစကားကို သံုး၍ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိေစျခင္း၊ အျခားစြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ေလ့က်င့္ေစျခင္းစသည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားစြာကို သင့္ကေလးအား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပိုမုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ကာ အတန္းေက်ာင္း၏ ရမွတ္ အဆင့္မ်ားလည္း တုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္ခန္းစာတစ္ခုစီတြင္ ပါေသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္စရာမ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ သင္ခန္းစာ တေလ်ာက္လံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနၿပီး အာရံုစူးစိုက္မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး  ေလ့လာသင္ယူမႈပံုကြာျခားပါသည္။ တခ်ိဳ႕သည္ျမင္ေတြ႕ျခင္းမွ တဆင့္၊ အခ်ဳိ႕က နားေထာင္ျခင္းမွတဆင့္ ၊အခ်ဳိ႕က လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းမွတဆင့္ သင္ယူၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအားလံုး ေကာင္းစြာေလ့လာတတ္ေျမာက္ျခင္းကို မလြဲ မေသြျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈတိုင္းတာျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္

 • အမ်ိဳးအစား ၁၆ မ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးစစ္ေဆးသတ္မွတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕စစ္ေဆးသတ္မွတ္ရာတြင္ အဖတ္၊ အေရး၊ စကားေျပာႏွင့္ နားေထာင္စြမ္းရည္မ်ားအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း စသျဖင့္တုိ႕ကိုပါ စစ္ေဆး၍ သင့္ကေလး၏တုိးတက္မႈကို  ၾကည့္ရႈေစာင့္ၾကပ္ေပးမည္။ ကေလးမ်ားကိုလည္း မိမိတို႕၏ ေလ့လာမႈကို မိမိဘာသာဆန္းစစ္ၾကရန္ တက္ႂကြစြာတိုက္တြန္းပါမည္။
 • သင့္ကေလး ေလ့လာၿပီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားတုိ႕၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္းတြင္သူတို႕ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ စြမ္းရည္ မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သင့္ထံသို႕ သင္တန္းကာလတစ္ခု ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အေသးစိတ္တိုးတက္မႈမွတ္တမ္းႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။
 • သင္တန္းတက္ေရာက္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းကိုလည္း ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္တစ္ခုၿပီးတုိင္း သင့္ကေလးအား ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ သင့္အား

 • အကယ္၍ ကေလး၏ တိုးတက္မႈ အတန္းတြင္း သင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာမ်ား၊ စိတ္ပူပင္စရာမ်ားရွိပါက ကေလး၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေစလိုပါသည္။
 • မိဘမ်ားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ မိဘမ်ားေလ့က်င့္ေပးေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ ေစလိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လူမႈဆက္ဆံေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 1. ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါ။ 
 2. ဆရာ ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တျခားသင္တန္းသား/သူ တို႕၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးပါ။ 
 3. လူတုိင္းကို စာသင္ခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈတို႕တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ေပးပါ။ 
 4. လူတုိင္းကိုစိတ္ခ် လံုၿခံဳစြာထားပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ 

 • ကေလးမ်ားအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး လူတိုင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ အေလးထားေၾကာင္း သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • ေကာင္းမြန္ေသာစာသင္ခန္းတြင္းျပဳမူေနထုိင္ပံုအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • သူတို႕၏အျပဳအမူက အဖ်က္သေဘာမ်ိဳးေဆာင္ပါက သင့္ကေလးအား အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႕၏ ျပဳမူဆက္ဆံပံုက ျပႆနာျဖစ္ေနသည္ကို သူတုိ႕အား ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူက တုိးတက္မႈမရွိလာပါက သင့္အား အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ အကယ္၍ တိုးတက္မႈမရွိပါက ကေလးကို ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေပးျခင္းအား  ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါမည္။
 • အကယ္၍ သင့္ကေလး အႏိုင္က်င့္ျခင္းခံရပါကလည္း သင့္ကိုေျပာျပမည္ ျဖစ္သည္။
 • သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူအေၾကာင္းကိုလည္း သင္ႏွင့္သာလွ်င္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ (အျခားမိဘမ်ားႏွင့္မေဆြးေႏြးပါ)။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ သင့္အား

 • ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သင့္ကေလး လုိက္နာေစရန္ ကူညီေသာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္အတူတူ  လက္တြဲေစခ်င္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပၚလစီ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ 

 • သင့္ကေလးေရာက္ၿပီးခ်ိန္ မွ သင္လာေခၚခ်ိန္အထိ သင့္ကေလးအား ၾကည့္ရႈထားေပးပါမည္။ 
 • သူတုိ႕ဘာသာအိမ္ျပန္၍ရသည္ဟု (ဥပမာ - ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးမ်ား) သင္ကေျပာထားမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က သင့္ကေလးကို အိမ္သို႕ တစ္ဦးတည္းျပန္လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။
 • သင့္ကေလးကို အိမ္သို႕ျပန္လႊတ္ရာ တြင္လည္းလာႀကိဳမည္ဟု သင္ေျပာထားေသာသူမ်ားႏွင့္သာ လႊတ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။
 • သင့္ကေလး ထိခိုက္ရွနာမႈတစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း သင့္အားအေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေနႏွင့္ သင့္အား

 • ကေလးကို အခ်ိန္မွန္လာပို႕လာႀကိဳေစခ်င္သည္။
 • ကေလးက ေက်ာင္းပ်က္မည္ဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထံအေၾကာင္းၾကားေစခ်င္သည္။

YL မိဘမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈

ဒီနွစ္မွာေတာ ့မိဘမ်ားအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပကၡဒိန္အျပည့္ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သင့္ကေလးရဲ႕ သင္ၾကားေရးနဲ႕ သူတုိ႔ကို အိမ္မွာ ဘယ္လုိ ပံ့ပိုးေပးရမလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ပိုမိုသိရွိေအာင္ သင့္ကုိ ကူညီဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ 

Date Workshop Time
20 January 2018 New parents induction 6pm - 7:30pm
27 January 2018 New parents induction 5pm - 6:30pm
17 February 2018 Encouraging your child to read 6pm - 8pm
10 March 2018 Learning Through games 6pm - 8pm
19 May 2018 Teaching grammar communicatively 6pm - 8pm
2 June 2018 Practical tips for helping your child 6pm - 8pm
11 August 2018 How young children learn 6pm - 8pm
8 September 2018 Developing literacy at home 6pm - 8pm
27 October 2018 Online learning  6pm - 8pm
17 November 2018 Practical tips for helping your child 6pm - 8pm

See also