သင့္အတြက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း 

MyClass သည္ သင္ၾကားေရးပညာရွင္မ်ား ဖန္တီးထားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ျဖစ္သည္။ သင့္အား အဂၤလိပ္စာကမာၻႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ သီးသန္႔ဖန္တီးထားသည့္ သင္ၾကားေရးခရီးျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  

ဘာသာစကားေလ့လာရာတြင္ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္- သင္ယုံၾကည္ႏိုင္ေသာ ဆရာမ်ား၊ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓကရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပညာရွင္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား။ 

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သင္ၾကားသည့္ အတန္းမ်ား- လက္ေတြ႕ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးကို အေလးေပးေသာ တုံ႔လွယ္မႈရွိသည့္ အတန္းမ်ား။ 

သင့္ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္- အားလပ္ခ်ိန္အလိုက္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ဆရာကို ဘိုကင္လုပ္ရန္အတြက္ MyClass ဝဘ္ေပၚတယ္ႏွင့္ အက္ပ္တို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး သင့္အစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက အခ်ိန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေလ့လာသင္ၾကားသူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပံ့ပိုးမႈ- သင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနေစရန္အတြက္ ပုံမွန္တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အႀကံေပးျခင္းက႑မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

သင့္ေလ့လာမႈခရီးစဥ္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈ 

myClass students and teacher

မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူရမည့္အရာကိုရွာေဖြပါ

သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိုအရွိန္ျမႇင့္ပါ။ သင္ယူေလ့လာရန္စီစဥ္သတ္မွတ္ပါ (သို႔မဟုတ္) MyClass သင္တန္းမွတဆင့္ သင္၏လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ က်ယ္က်ယ

Students sitting around a table

သင္၏ပန္းတိုင္မ်ားဆီ အေရာက္လွမ္းလိုက္ပါ

ၿပီးျပည့္စုံတာမႈသည္အဓိကမဟုတ္ပါတိုးတက္မႈသာအဓိကပါ။ သင့္ရဲ႕ပန္းတိုင္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုသင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေအာင္ သင့္ေနနဲ႔သင့္ရဲ႕ေျခလွမ္းတိုင္းကိုအနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

myClass students

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာပါဝင္လိုက္ပါ

MyClass ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ေျပာဆိုခြင့္ကိုရွာေဖြပါ - သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္သည့္ တက္ႂကြေသာ သင္ယူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။