myClass students and teacher

လႈံ႕ေဆာ္သင္ယူမႈ .. သင္၏ပန္းတိုင္မ်ားဆီသို႔ေျခတစ္လွမ္း

MyClass သည္သင္၏ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ပိုမိုနီးကပ္ေစၿပီးသင့္အတြက္အေရးပါေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ စာကိုသုံးရန္သင့္အားယုံၾကည္မႈေပးသည္။ အတန္းမ်ားကိုကြၽမ္းက်င္ေသာလမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဆရာမ်ားက ဦး ေဆာင္ၿပီးသင့္အားအဂၤလိပ္ဘာသာစကားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ ေပးသည္။

သင့္ရဲ႕သင္ယူမႈရည္႐ြယ္ခ်က္ကဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အလုပ္ခြင္သုံးအဂၤလိပ္စာအခင္းအက်င္းေတြ၊ လူမႈေရးအေျခအေန ေတြအတြက္အဂၤလိပ္စာျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ခုလုံးကိုေပါင္းစပ္ဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္အတြက္အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာသင့္ရဲ႕သင္ယူမႈနဲ႔ေလ့လာမႈကို သင့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူရမည့္အရာကိုရွာေဖြပါ

MyClass သင္ခန္းစာတစ္ခုစီသည္ မိနစ္ (၉၀) ခန႔္ ၾကာျမင့္ၿပီး ၎တြင္အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ အေရးအသား၊ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္မ်ားပါဝင္သည္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုစီတြင္ ေဝါဟာရအသစ္မ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ား၊ အသံထြက္ႏွင့္ သဒၵါတို႔ကို ေလ့က်င့္ၿပီး သင္၏တိက်မႈကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာတစ္ခုစီတြင္ သင့္ကိုအဂၤလိပ္လို လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ေစမည့္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္  သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ ဘာသာစကားႏွင့္ ဘဝစြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

အထိေရာက္ဆုံး သင္ယူမႈအေတြ႕အႀကဳံအတြက္၊ သင္ႏွင့္တူညီေသာအရည္အေသြးရွိသည့္ သင္ယူသူမ်ားႏွင့္သာ သင္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ားသည္ Common European Framework of Reference (CEFR) ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။

သင္ယူမႈအဆင့္အလိုက္ပုံမွန္သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမ်ား

 • လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာ - သင္၏အဂၤလိပ္စာကိုေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ပုံမွန္အလုပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါသည္။
 • ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စာ - သင္အဂၤလိပ္စာကိုပိုမိုယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာေျပာဆိုႏိုင္ရန္ကူညီေပးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္၏ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈကိုျမႇင့္တင္ပါ။ ခံစားခ်က္ ႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုမည္သို႔ေဖာ္ျပရမည္ကိုေလ့လာပါ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားကိုစူးစမ္းပါ။ အား ကစား၊ ခရီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဘဝအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသင္ေဆြးေႏြးလိုေပမည္။ နည္းပညာ အသစ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ သင့္အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 

 

Elementary (A1)

Elementary (A1)* တြင္သင္သင္ယူရမည့္ဥပမာမ်ားမွာ-

 • သင္ႏွင့္သင့္ဘဝအေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္း
 • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားကို သင့္ကိုယ္သင္မိတ္ဆက္ျခင္း
 • အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း
 • သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကိုေဖာ္ျပျခင္း။

*ဤအဆင့္တြင္သာ ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စာ

Pre-intermediate (A2)

Pre-intermediate (A2)* တြင္သင္ သင္ယူရမည့္ဥပမာမ်ားမွာ -

 • မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္ကြၽမ္းက်င္မႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း
 • အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း
 • အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုအဖြဲ႕ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း
 • ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ားေပးျခင္း။

*လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာ

 

Intermediate (B1)

Intermediate (B1)* တြင္သင္ သင္ယူရမည့္ဥပမာမ်ားမွာ -

 • အလုပ္ကိုအထင္ႀကီးေအာင္လုပ္ကိုင္ျခင္း
 • ကြန္ယက္ႏွင့္အလုပ္၌ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင့္ယုံၾကည္မႈတို႔ျဖင့္တင္ဆက္ျခင္း
 • လုပ္ငန္းခြင္၌ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေငြေၾကး၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္ျခင္း။

*လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာ

Upper-intermediate (B2)

Intermediate (B2)* တြင္သင္ သင္ယူရမည့္ဥပမာမ်ားမွာ -

 • အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပိုမိုထိေရာက္စြာပါဝင္ျခင္း
 • ကြၽမ္းက်င္မႈအားသာခ်က္မ်ား/အားနည္းခ်က္မ်ား၊ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္
 • ကြဲျပားျခားနားေသာစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတြင္အလုပ္၌ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ေစျခင္း
 • သင္၏တင္ဆက္မႈစြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 • ရဲရင့္ေသာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးနည္းစနစ္မ်ား။

*လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာ

Advanced (C1)

Advanced (C1)* တြင္သင္ သင္ယူရမည့္ဥပမာမ်ားမွာ-

 • ကမာၻလုံးဆိုင္ရာစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း
 • က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားကိုင္တြယ္ျခင္း
 • နည္းပညာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻႏွင့္ အနာဂတ္
 • ထိေရာက္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
 • ၂၁ ရာစု၏ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ။

*လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာ

မျှဝေပါ