ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာအေျခေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

Covid-19 အေျခအေနေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားပါသည္။ ျပန္လည္မဖြင့္လွစ္ေသးခ်ိန္တြင္ Primary Plus သင္ခန္းစားမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လုံျခဳံမႈသည္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။

 

Read this page in English here.

Primary Plus ဆုိတာဘာလဲ?

Primary Plus ဆုိတာ ကေလးေတြအတြက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး ထိေရာက္မႈလည္းရွိတဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုျပင္၊ သီခ်င္း၊ ကဗ်ာ၊ ဂိမ္းကစားနည္းမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာေတြပါဝင္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြျပဳလုပ္ရင္း ဘာသာစကားစြမ္းရည္ (၄) မ်ိဳးကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ အသံုးခ်တတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ဤနည္းလမ္းက ကေလးငယ္မ်ားအား ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုကို မွတ္မိလြယ္ျပီး အသံထြက္မ်ားကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Course information

 • သင္တန္း level မ်ား

  • Primary Plus 1
  • Primary Plus 2
  • Primary Plus 3
  • Primary Plus 4
  • Primary Plus 5
  • Primary Plus 6
 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  • တပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ
  • စာသင္ကာလ (semester) တစ္ခုလွ်င္ ၂၀ ပတ္
 • သင္တန္းေၾကး

  • တစ္နာရီ အနည္းဆုံး ၁၃၅ဝဝ က်ပ္ (ညွိနွုိင္းနုိင္ေသာ ေရြးစရာေငြေပးေခ်မွုမ်ား ရွိပါသည္။)
  • တစ္ႏွစ္စာ ပက္ေက့ခ်္ အတြက္ discount (သို႔) instalment plan မ်ား ရွိပါတယ္။

Equip Your Child With Skills For Life

Primary Plus သင္တန္းဟာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုဦးစားေပးျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစြမ္းရည္မ်ားအျပင္ (၂၁)ရာစုစြမ္းရည္မ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလာက ဗဟုသုတမ်ားကိုေပးေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 • ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းနွင့္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ျခင္း
 • ေဝဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚျခင္း နွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း
 • ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အသုံးခ်ျခင္း
 • ဦးေဆာင္ျခင္းနွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
 • နုိင္ငံသားေကာင္း ပီသျခင္း

Cambridge YL Exam Techniques

ကမာၻတစ္လႊားမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ Cambridge English Young Learners exams (YLE) စာေမးပြဲမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးကၽြမ္းဝင္မႈကို ရရွိေစရန္နွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုုနိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအျပင္ အျခားပညာရပ္မ်ားအတြက္ပါ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္မည့္ စြမ္းရည္မ်ားနွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ပုိ႔ခ်မြမ္းမံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Reading for Life

ပံုမွန္စာဖတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို ရရွိေစနုိင္ျပီး အဂၤလိပ္သဒၵါ၊ ေဝါဟာရနွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ား ၾကြယ္ဝေစရန္ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္နွင့္ ကိုက္ညီေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဖတ္တတ္ေစရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးကာ စာဖတ္ဝါသနာကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။ 

Primary Plus Online Portal

Primary Plus Online Portal ေပၚရွိသင္ခန္းစာမ်ားဟာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ grammar နဲ႔ vocabulary တို႕တိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ 

Our Academic Year

Primary Plus သင္တန္းမ်ားသည္ ဧၿပီလ မွမတ္လအထိ ရက္သတၱပတ္ ၂၀-ပတ္ၾကာမည့္ စာသင္ကာလ ၂ ခုျဖင့္သင္ၾကားပါတယ္။

Semester Course Period Registration Period
Semester 1 April - September January - March 
Semester 2 October - March July - September 

စာရင္းေပးရန္

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္ဘာသာကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္အား သိရွိရန္ ၂၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ ေရးေျဖစာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖၾကည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲက တစ္ဦးမွ စကားေျပာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါကဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ 

၂။ ေငြေပးေခ်ျခင္း

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲသည္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ စစ္ေဆးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမ်ား ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို MPU, Visa ကဒ္တို႕အျပင္ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ Mobile Banking bill payment (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဤေဖာင္ ကိုျဖည့္ပါ။ Facebook messenger မွတဆင့္ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခုသို႔ ဖုန္းျဖင့္ (သို႔) လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။