၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အရည္အခ်င္းျမင့္မား၍ မိမိ၏ အလုပ္ကို တိုးတက္လိုေသာ ဆႏၵရွိသည့္အျပင္ မိမိေဒသ (သို႔) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရရွိလာေသာ ဘဲြ႕ရ/ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳလိုသည့္ အလားအလာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို IELTS ပညာသင္ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ဤဆုေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား (၁၇) ဦးသည္ ယူေက၊ အေမရိက၊ ျပင္သစ္ အစရွိသည့္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၄င္းတို႔၏ အိပ္မက္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ IELTS ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၆/၁၇ ခုႏွစ္ IELTS ပညာသင္ဆု တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္