အႏွစ္(၅၀)အတြင္း ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာစာေပ ဘာသာျပန္  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ PEN ျမန္မာ၊ the Writers Centre Norwich တို႔ ပူးေပါင္းလွ်က္ စာေပဘာသာျပန္ကြၽမ္းက်င္လိုၾကသည့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးသံုးၿပီး (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စာေပဆုရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Alfred Birnbaum, Suzie Joinson ႏွင့္ Alfie Sa’at တို႔ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးေျမာက္ေအာေအာင္ျမင္သူ(၅)ဦးအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား ဝတၳဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္ကို ဘာသာျပန္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 

See also

မျှဝေပါ