တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား စီမံခ်က္၏ အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စာေပပညာ၏ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔မႈကို ျပသရန္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္  PEN International၊ PEN Myanmar ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိသူမ်ားအသင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္တို႔အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းဝင္မည့္ စာေပေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားမွ  ၄င္းတုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စာေပေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မျှဝေပါ