ဓာတ္ပံု - Jonathan Douglas and Patrick Neate မွ ဦးေဆာင္ေသာ သင္တန္းတြင္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo by Boothee © Astrophoto

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ပထမဦးဆုံးစာေပတုိးတက္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား စာေပအသင္းမွ အသင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ စာေပအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစာေပျမင္ကြင္းကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခန္႔မွန္း၍ အထင္အျမင္မ်ား ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ပရိသတ္တုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိပါ ေရြးထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

မျှဝေပါ