၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ပံုျပပံုေျပာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Visual Storytelling Workshops) ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ၊ လူ႔သိကၡာရုပ္ရွင္အဖြဲ႔ (Human Dignity Film Institute)ႏွင့္ ဟူစတန္ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာေက်ာင္း (အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း)တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ University of Michigan (USA) ႏွင့္ Witness organisation တို႔မွ ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။

ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတိုမ်ားကို ၾကားခံအေနႏွင့္အသုံးျပဳ၍ အသိပညာျမင့္တင္ေရးႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံးေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဦးတည္၍ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူငယ္သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းတိုရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးသူမ်ား ႏွင့္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာမ်ားအပါအ၀င္ သင္တန္းသား (၄၀) ေက်ာ္ကို လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ပညာေပးျခင္း၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးသားျခင္း၊ ရုိက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စာတမ္းထိုးျခင္း နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႕၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ 

ပထမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ သံုးခုကို ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ တက္သစ္စ ရုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပးရန္ ေနာက္ထပ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို မႏၲေလးတြင္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို ၁၀ ရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူတို႔၏ ရပ္ရြာအား ထိခိုက္လွ်က္ရွိသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ သတင္းကားတိုမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းကားတို(၃)ကားကို ေအာက္ပါ link မ်ားတြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

MY LIFE

ျမန္မာ့ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ LGBT တစ္ေယာက္ေန႕စဥ္ေတြ့ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပထားေသာ သံုးမိနစ္ၾကာ မွတ္တမ္းတိုရုပ္ရွင္။ 

OFF TRACK

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို တင္ျပထားေသာ သံုးမိနစ္ၾကာ မွတ္တမ္းတိုရုပ္ရွင္။ 

TWILIGHT

သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို မစြန္႕ပစ္ဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို တင္ျပထားေသာ သံုးမိနစ္ၾကာ မွတ္တမ္းတိုရုပ္ရွင္။

External links

မျှဝေပါ