ဓာတ္ပံု - ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁-၃ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ စာေပပြဲေတာ္၌ "Create a Portrait of Your Myanmar" အမည္ရွိ ပံုျပင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲတြင္ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo by Kyi Kyi Pyone © British Council

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဓာတ္ပုံဆရာမ်ားအသင္း (MPS) ႏွင့္အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ရရွိလာရာမွ ျပည္တြင္းရုပ္ပုံအႏုပညာျမင္ကြင္းရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ က႑သည္ ပုိမုိ၍ႏုိးၾကားတက္ၾကြလာပါသည္။ 

ဓာတ္ပုံ၀ါသနာအုိးမ်ားပါ၀င္ေသာ MPS ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ၎သည္ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ ျပည္တြင္းဓာတ္ပုံဆရာေပါင္း အေယာက္ တစ္ေထာင္ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ တက္ၾကြၿပီး အားမာန္အျပည့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာဆုရဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖန္တီးမႈအႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

MPS ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၎၏ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပ ေသာ ဓာတ္ပုံၿပဳိင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားကုိပိုမိုအားေပး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ႏွစ္တြင္ MPS ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ပြဲေတာ္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား (Images of Myanmar Festivals) ဓာတ္ပုံၿပဳိင္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လမွ ေအာက္တုိဘာ လ အထိလည္းေကာင္း၊ ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ ၎က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

စုစုေပါင္း (၁၅၄) ဦးေသာ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားက ဓာတ္ပုံ (၇၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ဓာတ္ပုံမ်ားက မ်ဳိးစုံေသာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပြဲေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရုိးရာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ကုိသရုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။ Cannon မွ အေကာင္းဆုံးဆုရရွိသူ (၃)ဦးတုိ႔အတြက္ EOS 60D၊ EOS 550D ႏွင့္ EOS 1100D အစရွိေသာ ကင္မရာမ်ားအပါအ၀င္ဆု(၁၃)ဆုကုိ စပြန္စာေပးခဲ့ ပါသည္။

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈေနာက္မွာေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ဓာတ္ပုံၿပဳိင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားကုိ MPS ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာေသာ ျပည္တြင္းဓာတ္ပုံ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္ေရးကုိ အားေပးသည့္အျပင္ UK ရွိဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိပါ ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။

External links

မျှဝေပါ