Read this page in English here.

H2 သုိ႔မဟုတ္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား သည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဌာေန ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈနွင့္ လူမႈဘဝ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ စာေပကို အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အသံုးခ်ေသာ၊ တစ္မူထူးျခားသည့္ ေလးနွစ္ၾကာ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ပရုိဂရမ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

H2 သည္ ျမန္မာ့စာေပ အသိုင္းအဝို္င္း၏ ဆင္ဆာေခတ္အလြန္ စာေပေလာက၏ ပထမဦးဆံုး ရႈခင္းအေနအထား လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလ၏ အေစာပို္င္းေန႔မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိိစဥ္မွစ၍ ယခင္က တစ္ခါမွ မရွိဖူးခဲ့ေသာ စာေပလက္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြကုိ ေထာင္စုႏွစ္စင္တာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ မ်ားစြာေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားထံမွ ဝတၳဳတိုနွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သက္ဝင္လႈပ္ရွား စာေပ ညခ်မ္းပြဲေတာ္မ်ားနွင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပ ညီလာခံမ်ားမွတဆင့္ ရယူ စုေဆာင္းခဲ့ရပါသည္။ 

၂၀၁၃ နွင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုရွိ ေဒသခံ တုိ္င္းရင္းသားမ်ားက ဗမာ စာေရးဆရာမ်ား နွင့္ ေဒသခံ စာေရးဆရာမ်ား ပူးတြဲ ဦးေဆာင္ စီစဥ္သည့္ စာေပအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကာ မိမိတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာျဖင့္ ဝတၳဳတုိေရးနည္းကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပင္ Millennium Centre မ်ားနွင့္ တုိ္င္းရင္းသား စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အတူ ပူးတြဲစီစဥ္ေသာ စာေပ၊ ေတးဂီတနွင့္ အက ပြဲေတာ္မ်ားကို္လည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ အသံသစ္(New voices)မ်ားကို ရန္ကုန္တြင္  စုစည္းေပါင္းခ်ဳပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး  မူရင္းဇာတ္လမ္းတို(၂၈)ပုဒ္၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ (၂၁)ပုဒ္၊ ဘာသာစကား (၁၁)မ်ိဳးႏွင့္ ေရးသားဟန္(၁၀)မ်ိဳး ပါဝင္သည္။  ထိုဇာတ္လမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ ေစာင္ေရ(၂၀ဝ၀)ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွန္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ရပ္ရြာဗဟိုဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ စစ္ေျပးျပည္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလတြင္ Hidden words, hidden worlds: Contemporary Short Stories from Myanmar ဟု အမည္ေပးထားေသာ ျမန္မာျပည္မွ ပထမဦးဆံုး တုိင္းရင္းသား ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္အျဖစ္ Lucas Stewart နွင့္ Alfred Birnbaum တုိိ႔မွ တည္းျဖတ္လွ်က္ ယူေကနုိင္ငံတြင္ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာနွင့္ နို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ လက်္ာထြန္း ဦးေဆာင္လွ်က္ လန္ဒန္ရွိ Asia House၊ ဘာမင္ဂန္ရွိ Aston University၊ ေနာရစ္ရွိ Bookhive စသည္တုိ႔ရွိ မ်ားျပား စည္ကားေသာ ပရိႆတ္မ်ားအတြက္ ျမိဳ႕စုံေရြ႕လ်ား စာအုပ္ျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ကို ပံုနွိပ္စာအုပ္အျပင္ e-book ပံုစံအျဖစ္ပါ ထုတ္ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကရွိျမိဳ႕မ်ားတြင္ ထိုစာအုပ္မ်ားျဖန္႔ခ်ိေရးကို စာေရးဆရာ/ယခင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လက္်ာထြန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ေလးနွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း H2 ပရုိဂရမ္သည္ ရန္ကုန္မွအစ ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္ အဆံုးရွိ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ ဘာသာျပန္ဆရာမ်ားနွင့္ အတူ -PEN Myanmar ၊ ျမန္မာ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားနွင့္ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားအသင္း၊ Pen International ၊ Asia Literary Review ၊ Bagri Foundation ၊ Writers Centre Norwich နွင့္ Writing West Midlands စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ျပည္တြင္းနွင့္  နုိင္ငံတကာ စာေပအုပ္စုမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရယူကာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

WRITER IN RESIDENCY

ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ Hidden Words, Hidden Worlds (တိမ္ျမဳပ္ေနေသာစကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား) အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး Writer-in-Residence အစီအစဥ္ကို Edge Hill တကၠသိုလ္နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကဗ်ာဆရာ၊ အယ္ဒီတာ၊ ရုပ္ပုံႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္သူအႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ေဒးသည္ resident တြင္ အဖြင့္စာေရးဆရာျဖစ္ျပီး Edge Hill တကၠသိုလ္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္အေရးအသားဘြဲ႕ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ SOAS London တြင္ ဖတ္႐ႈျခင္း၊ Tate Liverpool တြင္ Tracy Emin ႏွင့္ William Blake တို႕၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အသစ္စပ္ဆိုထားသည့္ ekphrastic ကဗ်ာကိုဖတ္႐ႈျခင္းတို႕ျဖင့္ ယူေကတြင္ ၂ပါတ္တာကုန္ဆုံးခဲ့ပါသည္။ 

ယူေကမွ ျပန္ေရာက္လာစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သုံးရက္တာ ဖန္တီးမႈအေရးအသားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို PEN Myanmar ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ေဒး၏ ယူေကတြင္ writer in residency မွ အေတြ႕အၾကဳံအေၾကာင္း အေမးအေျဖကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

DOWNLOADS

See also

External links

မျှဝေပါ