H2 သုိ႔မဟုတ္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား သည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဌာေန ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈနွင့္ လူမႈဘဝ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ စာေပကို အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အသံုးခ်ေသာ၊ တစ္မူထူးျခားသည့္ ေလးနွစ္ၾကာ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ပရုိဂရမ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

H2 သည္ ျမန္မာ့စာေပ အသိုင္းအဝို္င္း၏ ဆင္ဆာေခတ္အလြန္ စာေပေလာက၏ ပထမဦးဆံုး ရႈခင္းအေနအထား လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလ၏ အေစာပို္င္းေန႔မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိိစဥ္မွစ၍ ယခင္က တစ္ခါမွ မရွိဖူးခဲ့ေသာ စာေပလက္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြကုိ မ်ားစြာေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားထံမွ ဝတၳဳတိုနွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သက္ဝင္လႈပ္ရွား စာေပ ညခ်မ္းပြဲေတာ္မ်ားနွင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပ ညီလာခံမ်ားမွတဆင့္ ရယူ စုေဆာင္းခဲ့ရပါသည္။ 

၂၀၁၃ နွင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုရွိ ေဒသခံ တုိ္င္းရင္းသားမ်ားက ဗမာ စာေရးဆရာမ်ား နွင့္ ေဒသခံ စာေရးဆရာမ်ား ပူးတြဲ ဦးေဆာင္ စီစဥ္သည့္ စာေပအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကာ မိမိတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာျဖင့္ ဝတၳဳတုိေရးနည္းကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပင္ Millennium Centre မ်ားနွင့္ တုိ္င္းရင္းသား စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အတူ ပူးတြဲစီစဥ္ေသာ စာေပ၊ ေတးဂီတနွင့္ အက ပြဲေတာ္မ်ားကို္လည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၂၁ ခုဆီမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိ္င္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားမွ စီစဥ္ေရြးခ်ယ္ကာ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆု္ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တည္းျဖတ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေဆး ဖတ္ရႈျခင္းမ်ားကို တစ္နွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ မူရင္းဝတၳဳတို ၂၈ ပုဒ္ပါဝင္ျပီး၊ ၂၁ ပုဒ္ကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထားကာ၊ ဘာသာစကားေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး၊ အထူး စာမူေပါင္း ၁၀ ခုပါဝင္ေသာ ခံစားခ်က္အေတြးသစ္ ဝတၳဳတုိ ေပါင္းခ်ဳပ္ၾကီးကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ပံုနွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့့ပါသည္။ 

ဤဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ေရ ၂၀၀၀ ကုိ နုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ား၊ IDP နွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေဝငွေပးခဲ့့ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီက ပံ့ပိုုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ စာေပ ဘာသာျပန္ျခင္း အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ပိတ္ပဲြနွင့္ အတူ ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားမွ သက္ဆုိ္င္ရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ျပီး မူရင္း စာေရးဆရာမ်ားနွင့္ အတူတစ္ကြ လုပ္ကို္င္လွ်က္ ဝတၳဳတုိ ၁၄ ပုဒ္ကို ဗမာ၊ မြန္၊ စေကာကရင္၊ ကယား၊ လီ၊ ရွမ္းၾကီး၊ ဂ်ိမ္းေဖာ၊ လုိင္ဟားခါးနွင့္ ရခို္င္ဘာသာမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့့ပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလတြင္ Hidden words, hidden worlds: Contemporary Short Stories from Myanmar ဟု အမည္ေပးထားေသာ ျမန္မာျပည္မွ ပထမဦးဆံုး တုိင္းရင္းသား ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္အျဖစ္ Lucas Stewart နွင့္ Alfred Birnbaum တုိိ႔မွ တည္းျဖတ္လွ်က္ ယူေကနုိင္ငံတြင္ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 

စာေရးဆရာနွင့္ နို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ လက်္ာထြန္း ဦးေဆာင္လွ်က္ လန္ဒန္ရွိ Asia House၊ ဘာမင္ဂန္ရွိ Aston University၊ ေနာရစ္ရွိ Bookhive စသည္တုိ႔ရွိ မ်ားျပား စည္ကားေသာ ပရိႆတ္မ်ားအတြက္ ျမိဳ႕စုံေရြ႕လ်ား စာအုပ္ျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ကို ပံုနွိပ္စာအုပ္အျပင္ e-book ပံုစံအျဖစ္ပါ ထုတ္ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလးနွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း H2 ပရုိဂရမ္သည္ ရန္ကုန္မွအစ ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္ အဆံုးရွိ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ ဘာသာျပန္ဆရာမ်ားနွင့္ အတူ -PEN Myanmar ၊ ျမန္မာ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားနွင့္ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားအသင္း၊ Pen International ၊ Asia Literary Review ၊ Bagri Foundation ၊ Writers Centre Norwich နွင့္ Writing West Midlands စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ျပည္တြင္းနွင့္  နုိင္ငံတကာ စာေပအုပ္စုမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရယူကာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေပအၾကံေပးနွင့္ ဝတၳဳတုိ ေပါင္းခ်ဳပ္ ပူးတြဲအယ္ဒီတာနွင့္ အင္တာဗ်ဴးဖတ္႐ႈရန္ - http://www.asialiteraryreview.com/interview-lucas-stewart

Writer in Residency

ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ Hidden Words, Hidden Worlds (တိမ္ျမဳပ္ေနေသာစကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား) အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ  ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး Writer-in-Residence အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ စာေပအနုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

Creative Writing ေခၚ ေခတ္ေပၚဆန္းသစ္စာေပအေရးအသားက႑တြင္ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ Edge Hill တကၠသိုလ္နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဤ residency အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ နုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ writer in residency အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားခံရသူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဒးသည္ ယူေကတြင္ creative writing သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အတူ နုိင္ငံအနွံ႔ Live Literature Events ေခၚ သက္ဝင္လႈပ္ရွား စာေပပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား၍ ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ကာ စာေပလက္ရာအသစ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ ေမာင္ေဒးသည္ ကဗ်ာဆရာ၊ အယ္ဒီတာနွင့္ ပါေဖာမင့္အနုပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ကာ အေပ်ာ္စီးပင္လယ္ (ေက်ာ္ေမႊး ၂၀၀၆)၊ အစြန္းထြက္ဇီ၀ေဗဒ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၁)၊ ဘီလူးတို႔ရဲ႕ေျမႏုလြင္ျပင္ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၂)၊ ကဗ်ာမ်ား (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၄)၊ ႐ုပ္႐ွင္ကဗ်ာမ်ား (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၅)၊ အစိမ္းေရာင္စာအုပ္ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၆)၊  Gasoline (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၆) စသည့္ ျမန္မာကဗ်ာစာအုပ္ ခုႏွစ္အုပ္အား ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၎၏ ကဗ်ာမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာမဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္သည့္ The Wolf ၊ Guernica ၊ The Awl နွင့္ International Poetry Review စသည္တို႔တြင္ ရုိက္နွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ Beyond Pressure International Performance Art Festival ေခၚ ပါေဖာမင့္အနုပညာပြဲေတာ္ကို ပူးတြဲထူေထာင္က်င္းပခဲ့ျပီး သူ၏ အနုပညာလက္ရာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဆရာေမာင္ေဒးမွ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ Writers Masterclass  စာေရးဆရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္ကာ ၎၏ writer in residency အစီအစဥ္မွ အေတြ႕အၾကံဳနွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ Literature Advisor ျဖစ္သည့္ Lucas Stewart မွ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စာေပေလာကတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္မႈအေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာ္ၾကားေသာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ေဒး၏ လန္ဒန္ ႏွင့္ လီဗာပူးလ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္္ ယူေကပရိတ္သတ္မ်ားပါ ပါဝင္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ စာေပအစီအစဥ္ႏွစ္ခု၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မွ်ေဝေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို ဤ blog တြင္ ဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္။

See also

External links