ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ၅ ႏွစ္တာ စာေပစီမံကိန္း၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ "Hidden Words, Hidden Worlds: Contemporary Short Stories from Myanmar" ဟု အမည္ေပးထားေသာ ျမန္မာျပည္မွ ပထမဦးဆံုး တုိင္းရင္းသား ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စာေရးဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာလက္်ာထြန္း၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည့္ ဗီြဒီယိုျဖစ္ပါသည္။

မျှဝေပါ