၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပဘာသာျပန္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း (အဂၤလိပ္ဘာသာ) ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္အတြက္ အေရြးခံရသည့္ မူရင္းစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ရွစ္လတာမွ် ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာစကား(၈)မ်ိဳး၊ နည္းလမ္း(၇)မ်ိဳးျဖင့္ေရးထားသည့္ ဝတၳဳတို(၁၄)ပုဒ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ Lucas Stewart ႏွင့္ Alfred Birnbaum တို႔က မူၾကမ္းမ်ားကို ပူးတြဲတည္းျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယူေကတြင္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာဝတၳဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 

Asia House ၊ စာအေရးအသားအမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ Writing West Midlands တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စာေရးဆရာ/ဘာသာျပန္သူ လက္်ာထြန္းသည္ ယူေကႏိုင္ငံရွိျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဝထၳဳအရည္အေသြးႏွင့္ တမူထူးျခားသည့္ ဘာသာစကားဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါးအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကၿပီး ဝထၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ကို စာေပနယ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Tea Circle Oxford Review 

 https://teacircleoxford.com/2018/04/09/hidden-words-hidden-worlds-contem...

Asia Review of Books Review

http://asianreviewofbooks.com/content/hidden-words-hidden-worlds-contemp...

Mascara Literary Review

http://mascarareview.com/martin-kovan-reviews-hidden-words-hidden-worlds...

The Court Martial – Letyar Tun

https://frontiermyanmar.net/en/the-court-martial-a-short-story-by-letyar...

External links

မျှဝေပါ