မွန္ကန္ေသာပုံစံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိေသာရက္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

မထြက္ခြာမီ

 • စာေမးပြဲမေျဖမီ စိတ္သက္သက္သာသာႏွင့္နားႏုိင္ရန္ စာေမးပြဲမစမီ မိနစ္ (၃၀) ႀကဳိေရာက္ေအာင္သြားပါ။ 
 • ယာဥ္ေၾကာႏွင့္ခရီးသြားစဥ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ထားပါ။ (အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိလည္း စီစဥ္ထားပါ။)

စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသုိ႔ ယူလာရမည့္ပစၥည္းမ်ား

 • ေက်ာင္းသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ (သုိ႔) ပတ္စ္ပုိ ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေသခံကဒ္ျပား
 • Statement of Entry
 • ၾကည္လင္ေသာ အိတ္အတြင္း၌ ထည့္ထားေသာ ေဖာင္တိန္ႏွင့္ခဲတံမ်ား
 • စာစစ္အဖြဲ႕ကခြင့္ျပဳေသာ အေျခခံဂဏန္းေပါင္းစက္ 
 • သင့္ဘာသာရပ္အတြက္လုိအပ္ေသာ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

သတိျပဳရန္

 • စာေမးပြဲခန္းတြင္းသုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္း (သုိ႔) အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ယူခြင့္မျပဳပါ။
 • တန္ဖိုးႀကီးေသာ ပစၥည္းမ်ား ယူလာခြင့္မျပဳပါ။ 

လက္ေတြ႕၊ ႏႈတ္ေျဖ၊ IT ႏွင့္ art/design ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ 

သက္ေသခံ ကဒ္ျပား(ID) ႏွင့္ Statement of Entry 

စာေမးပြဲတုိင္းသုိ႔ သတ္ေသခံကဒ္ျပားႏွင့္ Statement of Entry တုိ႔ကုိ ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ID အျဖစ္လက္ခံေသာ အရာမ်ား 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိသာလွ်င္ ID အျဖစ္ လက္ခံပါသည္။ 

 • ပတ္(စ္)ပုိ႔
 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ 

၎ကဒ္မ်ားမရွိပါက သင္၏ ဆရာ (သုိ႔) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ ႀကဳိတင္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားရပါမည္။ 

Statement of Entry ဆုိတာဘာလဲ? 

Statement of Entry ဆုိသည္မွာ သင္ စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပေသာ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အပုိင္း (module) တစ္ခုစီအတြက္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအျပင္ သင့္အမည္ႏွင့္ေမြးသကၠရာဇ္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

သင္သည္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ပါက Statement of Entry ကုိ စာေမးပြဲမတုိင္မီ သင့္ေက်ာင္းမွ ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္ပေျဖဆုိသူျဖစ္ပါက Statement of Entry ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံမွာ ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါသည္။ 

မျှဝေပါ