သင္စာေမးပြဲေျဖရမည့္ ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတုိ႔ကုိ သိရွိေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္ဇယားမ်ားမွ တစ္ခုကုိေရြးပါ။ 

စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ေနရာမ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ား (သုိ႔) စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စာေမးပြဲဌာန ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

မျှဝေပါ