တစ္ခါတစ္ရံမွာ စာေျဖသူတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ားကို မရၾကပါ။ ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးႀကဳံရပါက စိတ္မပူပါႏွင့္။ သင့္ရလဒ္မ်ားက ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖြင့္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္စာေမးပြဲျပန္လည္ေျဖဆုိရန္(သုိ႔) အေျဖလႊာမ်ားျပန္လည္စစ္ေဆးရန္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - သင့္ဆရာက ဒီထက္ပုိျမင့္ေသာအဆင့္ကုိ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း

သင္ကုိယ္တုိင္(သုိ႔) သင့္ဆရာမ်ားက ဒီထက္မကေကာင္းေသာအဆင့္ကုိ ရရွိႏုိင္သည္ဟု ေတြးထင္ထားလွ်င္ စာေမးပြဲ ျပန္လည္ေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Retake ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

Retake ဆုိသည္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က သင္ရုိးအတုိင္းစာေမးပြဲ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စာေမးပြဲ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိေစာင့္၍ retake ကုိေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား

ထုိသုိ႔စာေမးပြဲေျဖဆုိႏုိင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္

  • ယခင္စာေျဖဌာန နံပါတ္
  • စာေျဖသူ၏ နံပါတ္
  • သင္ရုိးကုိ ျပန္လည္ေျဖဆုိမႈအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္လုိပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ Retake သည္ ဘာသာတုိင္းႏွင့္ေတာ့ မသက္ဆုိင္ပါ။ 

အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း

အေျဖလႊာတုိင္းအား စာစစ္သူအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး တိက်ေသာအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေပးထားေသာအဆင့္မ်ားသည္ မွ်တမႈရွိေစရန္ စာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ေသခ်ာစြာ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဆရာကခန္႔မွန္းထားေသာ(သုိ႔) တျခားႏႈိင္းယွဥ္စရာ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ႏွင့္ ကြဲလြဲေနေသာ အဆင့္မ်ားရရွိေနပါက ၎၏ေျဖဆုိမႈကုိ အလုိအေလ်ာက္ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ျပန္လည္အမွတ္ေပးပါသည္။ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္မဟုတ္ေသာ အဆင့္မ်ားကုိလည္း အဆင့္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ျပန္လည္၍အမွတ္ေပးပါသည္။  

ေက်ာင္းသားတုိင္းအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေသခ်ာစြာစီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္စာေမးပြဲရလဒ္သည္ သင့္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္မကုိက္ညီပါက သင့္အေျဖလႊာကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

Remark ကုိေတာင္းဆုိျခင္း

သင္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိဟု ယူဆပါက သင္၏ဆရာ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ သင့္ဆရာက Remark ကုိေတာင္းဆုိရန္ သေဘာတူပါက ရလဒ္မ်ားထုတ္ယူၿပီးေနာက္  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအား အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ Remarking အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးသြင္းရပါသည္။

ျပင္ပစာေျဖသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါက ရလဒ္မ်ားရၿပီးေနာက္  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သင္၏အဆင့္ႏွင့္ ရမွတ္မ်ားသည္  ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္း (သုိ႔) မ်ားသြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ သင့္အဆင့္သည္ ျမင့္သြားပါက ၀န္ေဆာင္ခအျပည့္အ၀ကုိ ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

ဆရာမမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ remarking ကုိမေတာင္းဆုိမီ စာေျဖသူထံသေဘာတူညီမႈကုိ ရယူရမွာျဖစ္ပါ သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလုိပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။  

မျှဝေပါ