စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌သာ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသနည္း။

ပုံမွန္အားျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးေနာက္(၆)ပတ္အၾကာတြင္ ရလဒ္မ်ားကုိ online တြင္ၾကည့္႐ႈ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပုံႏွိပ္၍  ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာထုတ္ယူႏုိင္ပါသနည္း။

ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌သာ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသလား။

ရရွိေသာအမွတ္မ်ားထက္ပုိ၍ ျမင့္ေသာအမွတ္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားလွ်င္(သုိ႔)သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တကၠသုိလ္(သုိ႔) ေကာလိပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့အဆင့္ကုိ မမီေသးဘူးဆုိရင္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမသြားပါႏွင့္။ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျဖဆုိခြင့္ရႏုိင္သလုိ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာဆုိရင္ အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ စာေမးပြဲ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း ႏွင့္ အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ အေၾကာင္း သိရွိေအာင္ စုံစမ္းပါ။

 

မျှဝေပါ