Aptis for teachers

Aptis for Teachers စာေမးပြဲပံုစံသည္ Aptis General စာေမးပြဲပံုစံမွ မတူညီကြဲျပားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ ၎စာေမးပြဲကို ပညာေရးဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိ ပညာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (သို႔မဟုတ္) ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းမ်ားကို စစ္ေဆးသိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ပညာေရးက႑အတြက္ အဓိကဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲျဖစ္ေသာ Aptis for Teachers စာေမးပြဲသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးသိ႐ွိႏိုင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆးသိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Aptis for Teachers စာေမးပြဲ၏ ေမးခြန္းပံုစံဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ၾကာခ်ိန္မွာ Aptis General စာေမးပြဲႏွင့္ တူညီေသာ္လည္း စာေမးပြဲအတြင္းပါ႐ွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔႔ရသည့္ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔႔စည္းထားပါသည္။ ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ႐ွိေစျပီး ေမးခြန္းပါအေၾကာင္းအရာထက္ ေျဖဆုိသူ၏ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုအေလးထား၍ ေျဖဆုိႏိုင္ပါသည္။

Aptis for Teachers စာေမးပြဲကို ေအာက္ပါအတုိင္း စစ္ေဆးရန္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  • ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနေသာ အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
  • ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
  • ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအက်ယ္တဝင့္ သင္ၾကားသည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
  • တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား႐ွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား
  • ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား

See also

မျှဝေပါ