Aptis for teens

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာစစ္ေဆးမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာစကားကုိ ယင္းတုိ႔ေက်ာင္းေနခ်ိန္မွစ၍ ေလ့လာသင္ၾကားလာၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ တပည့္မ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ပညာမ်ားသင္ယူၿပီး ေလ့လာကၽြမ္းက်င္စြာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေရးပါေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

Aptis for Teens ဆုိသည္မွာ

 • Aptis for Teens သည္ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီမွ စစ္ေဆးေပးသည့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲပံုစံအသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို ၎တို႔ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္စစ္ေဆးေပးႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။
 • အဓိကအားျဖင့္ အသက္၁၃ႏွစ္မွ ၁၇ႏွစ္အတြင္း႐ွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး Aptis for Teens စာေမးပြဲသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစြမ္းရည္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးၿပီး ရလဒ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာလက္ခံရ႐ွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။
 • စာေမးပြဲ၏ေမးခြန္ပံုစံမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ social media မ်ား၊ အိမ္စာမ်ား၊ ေက်ာင္းပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ အားကစားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စာေမးပြဲႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းစာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္ပံုစံသည္ ေျဖဆုိသူလူငယ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္စာဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းရည္ကိုျပည့္စံုစြာေဖာ္ေဆာင္ျပႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
 • Aptis for Teens စာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီအဆင္ေျပစြာႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ လက္႐ွိပညာေရးစနစ္မ်ားအတုိင္း ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

Aptis for Teens ကို ဘယ္သူေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။

 • အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား
 • ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိ ပညာေရးဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား
 • ဘာသာစကားဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား
 • ပုဂၢလိက အဂၤလိပ္စာနည္းျပဆရာ၊ ဆရာမ်ား
 • အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းမ်ား

Aptis for Teens က မည္သည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသလဲ။

 • အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ားအတိုင္း သင္ယူမည့္သူမ်ားအားး သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း
 • ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိျခင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားဆုိင္ရာကြၽမ္းမႈမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • ႏိုင္ငံျခားတြင္ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ စစ္ေဆးေပးႏုိင္ျခင္း
 • သင္ၾကားေရးပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ကို သိ႐ွိေစႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ျခင္း
 • သင္ၾကားစဥ္ကာလအၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္ျခင္း

 

ေျဖဆုိၿပီးရလဒ္မ်ားအားတစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔လိုက္ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

စစ္ေဆးထားသည့္စြမ္းရည္အသီးသီး၏ရမွတ္မ်ားမွာ အမွတ္ ဝ မွ ၅ဝ အထိသတ္မွတ္တိုင္းတာၿပီး ယင္းအမွတ္မ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ အုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ရမွတ္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျဖဆုိပါက တုိးတက္မႈအေျခအေနကို တုိင္းတာရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ရ႐ွိလာသည့္စာေမးပြဲရမွတ္မ်ားႏွင့္အတူ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ေျဖဆုိသည့္အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ (A1 မွ C) အထိအဆင့္မ်ားကိုလည္း အမွတ္စာရင္းစာရြက္တြင္ ေတြ႔႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ေလးမ်ိဳးလံုးအား စစ္ေဆးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် CEFR ရမွတ္အဆင့္ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

See also

မျှဝေပါ